Connect with us

Uudised

Hiiu valla ja meretuulepargiarendajate koostöölepingust

Hiiu vallavalitsuse ja tuulepargiarendajate koostöös on volikogule esitatud koostööleping Nelja Energia ASi, OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark ja Hiiu valla vahel.
Koostöölepingu projektiga tutvudes võib tõdeda, et koostööleping Nelja Energia ASi, OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark ja Hiiu valla vahel on Hiiu vallale ning kogu Hiiumaa elanikele kahjulik.
Leping tuleneb tuulepargi rajamise soovist
Koostööleping on väga selgelt suunatud tuulepargi rajamise soodustamisele;
lepitakse kokku mitte vähema, kui 700 MW suuruse tuulepargi rajamises;
Hiiu vald kiidab ühtlasi heaks alajaama, hooldustööde baasi ja elektriliinide rajamise;
eesmärgiks on tuulepargi püstitamine võimalikult kiiresti ja odavalt.
Lepingu mõte ongi toetuse saamine tuulepargi rajamiseks Hiiu vallalt, et seeläbi näidata, justkui Hiiumaa elanikel puuduvad tuulepargi rajamisele vastuväited ja pretensioonid. Projekti kohaselt lepitakse kokku koostöö tegemine tuule­pargi planeerimiseks ja rajamiseks, eesmärgiga püstitada see võimalikult väikese aja- ja ressursikuluga. Jääb mulje, et tuulepark soovitakse rajada kiirustades, mõjusid piisavalt hindamata.
Hiiu vald võtab lepinguga enesele kohustused, mida peab ka reaalselt täitma hakkama. Samas puudub informatsioon, kas ja kuidas selline hiigelsuur ja võimas tuulepark inimeste tervisele mõjub.
Hiiu vallast saab arendaja käepikendus
Vallal on lepingu järgi kohustus tutvustada kord poole aasta jooksul kokkulepet teistele Hiiumaa valdadele;
vald peab kutsuma teisi valdu üles kokkuleppega liituma.
vald peab leidma inimese, kelle tööülesandeks on tuulepargi ja koostööleppe tutvustamine.
Leping kohustab Hiiu valda tuulepargi rajamist reklaamima ning survestama teisi Hiiumaa omavalitsusi lepinguga liituma. See kohustus võetakse ebapiisava ja kallutatud informatsiooni valguses.
Leping on kallutatud arendaja kasuks
Hiiu vallal on kokkuleppest tulenev kohustus tutvustada kokkulepet ja sellest tulenevaid soodustusi valla elanikele;
Hiiu vald kohustub korra poole aasta jooksul avaldama artikli tuulepargi ja kokkuleppes toodud soodustuste kohta.
Eelnevast nähtub selgelt, kui kallutatud on sõlmitav kokkuleppe. Hiiu vald peab hakkama tuulepargile toetust koguma valla enda kanaleid kasutades. Kohalik oma­valitsusüksus peaks olema erapooletu, aga lepingu kohaselt oleks vald kohustatud avaldama tuulepargi loomist toetavaid artikleid, mis kajastavad vaid tuulepargist potentsiaalselt saadavate soodustuste tutvustust. Sama­moodi kohustatakse valda andma poolikut ning kallutatud informatsiooni ka valla elanikele ja kogukonnale, tutvustades ka neile vaid potentsiaalseid tuulepargist saadavaid soodustusi.
Hiiu vald kaotab võimaluse olla erapooletu
Hiiu vald on võtmas enesele kohustused tuulepargi rajamisele kaasa aidata ja seejärel on ta ka kohustatud seda täitma;
vald kohustub kokkuleppega levitama vaid tuulepargi rajamist soodustavat informatsiooni. Tuulepargi negatiivsetest mõjudest minnakse lihtsalt mööda ja tuulepargi tegelikult vägagi kaalukaid ja olulisi negatiivseid külgi ei hakata kokkuleppe järgi kommunikeerima valla elanikele.
Hiiu vald kaotab võimaluse olukorda kaalutletult hinnata ning erapooletult osaleda arutelus tuulepargi rajamise üle. Esitamata on informatsioon sellise hiigeltuulepargi mõjust inimese tervisele. Tõestamata on kahjuliku mõju puudumine. Kohalik omavalitsus ei saa sellist erapoolikut tegevust lubada.
Annetuseks nimetatud raha jagamist juhivad tuule­pargiarendajad
Moodustatava MTÜ asutaja­liikmeid on kolm: kaks arendajate ja üks valla esindaja, uute liikmete  vastuvõtmisest keeldumist ei pea põhjendama;
MTÜ üldkoosolek kinnitab annetusena saadud raha jagamise põhimõtted ja jagab need edasi;
MTÜ üldkoosolek otsustab ühingule kuuluvate kinnis­asjade ja vallasasjade võõrandamise.
MTÜ üldkoosolek koosneb esialgu asutajaliikmetest ja neil on võimalus uute liikmete vastuvõtmisest ilma põhjenduseta keelduda. Reaalne võimalus on olukorra kujunemiseks, kus MTÜle “annetatud” raha eraldatakse tuulepargiarendajate soovi kohaselt. Kinnis- ja vallasasjade võõrandamisel ei pea jälgitama ka MTÜ eesmärki.
Kutseliste kalurite saagi vähenemist ei kompenseerita
Saagi kompenseerimine on ette nähtud vaid juhul, kui KMH aruandes on sellise kahju tekke võimalus sõnaselgelt välja toodud. KMH aruanne ütleb selgesõnaliselt, et otsest ja vaidlustamatut ohtu tuulepargi rajamine kalastikule kaasa ei too. Lepingus on lubadus kahju korvata, kuid teine dokument välistab selle.
Soodustused hiidlastele antakse alles peale tuulepargi valmimist
Annetuste jagamiseks moodustatud MTÜ luuakse tuulepargi valmimise ajaks;
võimalus omandada eelisaktsiaid ja/või võlakirju tekib kuus kuud peale tuulepargi valmimist;
valla esindajatele lubatakse kohti arendaja nõukogus peale tuulepargi valmimist.
Vallal puuduvad võimalused midagi ette võtta, kui teine pool oma lubadusi ei täida. Vallal puudub võimalus esitada erinevates küsimustes vastu­väiteid, sest seda võidakse tõlgendada koostöö mittetegemisena. Vallal on raske seista vastu ka teise poole soovile leping lõpetada.
Antud on lubadusi, mille täitmine ei pruugi olla võimalik
Kohti arendaja nõukogus valla esindajatele ei saa määrata sõlmitava lepinguga;
aktsiate emiteerimise korda ei saa määrata sõlmitava lepinguga.
Lepinguga lubatakse eraldada arendaja nõukogus kohad valla esindajale. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete valimine on aktsionäride üldkoosoleku pädevus. Aktsiate emiteerimise kord on aktsiaseltsi aktsionäride otsus, see ei saa sõltuda kokkuleppest kolmandate isikutega. Sellised lubadused lepingus ei taga õiguskindlust, et lubadused ka ellu viiakse.
Hiiu vald sellisest kokkuleppest ei võida, vastupidi, tegemist on kahjuliku kokkuleppega vallale ja selle elanikele. Kohaliku omavalitsuse kohustus on tagada eelkõige oma elanike õigused ja huvid – see koostööleping seda ei tee.
MTÜ Hiiu Tuul

Vallavanema kommentaar MTÜ Hiiu Tuul väidetele

2014. aasta mais allkirjastasid Hiiu vald ja Loode-Eesti meretuulepargi arendaja Nelja Energia AS ühiste kavatsuste protokolli (ÜKP), milles lisaks ühistele eesmärkidele ja kohustustele oli märgitud ka see, et osapooled jõuavad kahe aasta jooksul konkreetse lepinguni, mis sätestab edasise koostöö. Sellest lähtuvalt on vallavalitsus pidanud arendajaga läbirääkimisi ja esitanud vallavolikogule menetlemiseks koostöölepingu projekti.

On kahetsusväärne, et koostöölepingut käsitlevas arvamusloos on võetud eesmärgiks Hiiu valla kui ka valla ja arendaja vahelise koostöö halvustamine ilma, et esitataks omapoolseid ettepanekuid. Loodan, et edasine diskussioon oleks konstruktiivne ning välditakse valeväidete esitamist.

Täna on meie ees kaks valikut. Me kas võtame eesmärgiks koostöölepingu sõlmimise, millega arendaja võtab endale kohustuse panustada kohalikku kogukonda või loobume koostöölepingu sõlmimisest ja koos sellega ka arendaja panusest. Emma-kumma otsuse puhul tuleb vallavolikogul võtta vastu lõplik otsus. Kumbki neist valikutest ei määra tuulepargi rajamist, selle üle teeb otsuse riik.

Hiiu vald kutsub 8. märtsil Kärdla kultuurikeskuses toimuvale keskkonnamõju hindamise aruande avalikule arutelule kaasa mõtlema. Tutvustuse järgselt on võimalik arutada ka koostöölepingu sisu üle ning saada vastuseid tekkinud küsimustele.

Reili Rand

Hiiu vallavanem

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...