Connect with us

Uudised

Ülevaade Hiiu maakonna vete seisukorrast

22. märtsil tähistati rahvusvahelist veepäeva. Sellega seoses tegi Eesti keskkonna­agentuur (KA) lühi­ülevaate Hiiumaa vete seisundist ja kasutamisest.
Pinnaveekogum on vee­majanduse tinglik vee seisundi hindamise üksus, milleks on selgelt eristuv ja oluline osa pinnaveest nagu nt järv, veehoidla, jõgi, oja, rannikumere osa.
Veekogumi ökoloogilist seisundit hinnatakse inimmõju, füüsikalis-keemiliste, hüdromorfoloogiliste ja bioloogiliste (suurtaimed, põhjataimestik, põhjaloomastik, kalastik, saasteained) näitajate põhjal. Keemilise seisundi puhul hinnatakse selle ohtlike ainete sisaldust. Pinnaveekogumi seisund antakse halvima ökoloogilise ja keemilise seisundi koondhinnanguna. See omakorda näitab, kas rakendatud veekaitsemeetmed on olnud küllalt tulemuslikud.
Neli jõge kehvas seisus
Eestis on moodustatud 750 pinnaveekogumit. Aastal 2013 oli neist 62 protsenti vähemalt heas seisundis. Peamised seisundi halvendajad on inimtegevuse tulemusena taimetoitainetega rikastumine (eutrofeerumine), veekogude paisutamine, mis takistab kalade liikumist ja maaparandus. Ohtlikud ained on probleem vaid üksikutes veekogumites.
Hiiu maakonnas on 23 jõe- ja järvekogumit, millest üks on väga heas, 18 heas ja neli kesises seisundis. Maakonna kahest järvest on väga heas seisundis Kirikulaht ja heas Tihu järv. Kesises seisundis on neli jõge. Luguse kesise seisundi põhjusteks on põhjaloomastik ja -taimestik, Nuutri jões toitained ja Kärdla paisud, Suuremõisas peamiselt toitained ning Vaemla jões põhjataimestik ja kalad (jõe suudme kinnikasvamisest tingituna ei pääse siirdekalad merest jõkke kudema).
Põhjavees rohkem kloriide
Analoogselt on ka põhjavee­kihid jagatud 39 põhjaveekogumiks, millest 2014. aasta seisuga on 31 heas ja kaheksa halvas seisundis (põlevkivialad Ida-Virumaal, intensiivse põllumajandus­tegevuse piirkonnad, ülemised põhjaveekogumid reostustundlikel aladel).
Hiiumaale jääb kaks üksteise kohal lasuvat heas seisundis põhjaveekogumit. Need paiknevad enamasti merepinnast allpool ja merevesi võib põhjavett mõjutada nii, et vesi on puurkaevudes suurema kloriidide sisaldusega. Veepuhastusseade kloriidide vähendamiseks on paigaldatud Emmaste vallas kahele puurkaevule. Osades puurkaevudes on probleemiks joogiveenormist kõrgem raua, mangaani ja fluori sisaldus, kuid see on looduslikku päritolu ega ole põhjustatud inimmõjust.
Reostus ja veekasutus vähenenud
2013. aastal oli Hiiumaal 18 reoveepuhastit, millede heitvee väljalaskudest oli nõuetele vastavaid 11. Hiiumaa suurim reostuskoormuse tekitaja nii lämmastiku kui ka fosfori osas oli Käina vald. Viimase kümne aastaga on lämmastikureostus vähenenud 32 ning fosforireostus 83 protsenti.
Viimase kümne aastaga on põllumajandusliku vee tarbimine Hiiumaal vähenenud 83, olmevee tarbimine 24 ja tööstuse veekasutus 35 protsenti. Veekasutuse tugevaks mõjutajaks on 1990ndate algusest olnud veeteenuse hind, mis viimase kaheksa aasta jooksul olnud ettevõtetele keskmiselt 20 senti kallim kui elanikkonna olme­vee hind. Statistikaameti andmeil oli Eestis 2013. aastal leibkonnaliikme keskmine netosissetulek kuus
508,1 eurot, millest kulus vee- ja kanalisatsiooniteenustele 1,6 protsenti.
Rannikuvee kvaliteedist
Rannikuveekogumite ökoloogilist seisundit hinnatakse kolme kvaliteedielemendi: fütoplanktoni, põhjaloomastiku ja-taimestiku ning neid toetavate veekvaliteedi näitajate järgi.
Heas ja väga heas seisundis rannikuveekogumeid Eestis ei ole. Kesises seisundis on kümme, halvas viis ja ainsana on väga halvas Haapsalu rannikuveekogum.
Käina ja Kassari laht jäävad rannikuveekogumisse Kassari-Õunaku lahe rannikuvesi. Selle kogumi halva seisundi määrab sealsetest kaladest leitud elavhõbe, mille tõttu on halb nii rannikuvee keemiline seisund kui koondhinnang.
Elavhõbedale on Euroopa ­Liidus kehtestatud suhte­liselt madal keskkonna­kvaliteedi standard, mille alusel tuleb meie rannikuvee keemiline seisund hinnata halvaks. Samas ei ületa ohtlike ainete sisaldus räimes ja ahvenas toiduohutusele kehtestatud tasemeid ning kalade söömine ei kujuta ohtu inimeste tervisele.
Kassari-Õunaku rannikuveekogumi põhjalikum seire viidi läbi 2010. aastal, mil toitainete ja läbipaistvuse hinnang oli kesine ning füto­planktoni koondhinnang samuti kesine. Aruandes on öeldud: “Planktoni suurema biomassi ja klorofülli sisalduse võisid põhjustada tihedam toitainete kontsentratsioon ning kõrgem veetemperatuur ja väiksem soolsus, eriti lahe idaosas.”
Seire käigus täheldati Kassari-Õunaku lahes üldfosfori kontsentratsioonide olulist tihenemist võrreldes eelmise seirega 2006. aastal. Kassari lahte iseloomustas üldlämmastiku keskmise sisalduse ligi kahekordne ning üldfosfori kontsentratsioonide üle kahekordne kasv.
Eesti rannikumere üldist kesist seisundit põhjustab Eesti territooriumilt, aga ka naaberriikidest pärinev toitainete koormus, samuti aastakümnete jooksul Lääne­merre akumuleerunud reostus, mille tõttu on kogu Läänemeri tugevasti eutrofeerunud.
Eesti vete seisund on üldjoontes hea. Seisundit ohustab jätkuvalt inimtegevus, peamiselt veerežiimi muutused (paisutamine), punktkoormus ja hajukoormus­allikad (põllumajandus).
Eesti peab aga endiselt vähendama veekogudesse jõudvaid lämmastiku ja fosfori koguseid, sest siis paraneks ka Läänemere seisukord.

Keskkonnaagentuuri
veeosakonna töötajate koostatud teksti toimetas
KADI LAID

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...