Connect with us

Uudised

Lääne talitus liigub Kuressaarde

Rahandusministeerium teatas kolmapäeval, et uuest aastast alustavad regionaalsed talitused n-ö uues kuues. Hiiumaa talitust senisel kujul enam olemas pole, ka Hiiumaa talituse juht Ants Orav tööl enam ei ole ja Hiiu maavalitsuse majja Leigri väljakul jääb vaid üks töötaja, planeeringute peaspetsialist.
Hiiu-, Lääne- ja Saare talituste liitmisel saab uue talituse nimeks Lääne talitus. Liidetud talituse juhataja on Jaan Leivategija, kelle töökoht asub Saaremaal Kuressaares.
“Talituse juhi üheks suuremaks plussiks on kohalike olude ning inimeste tundmine, mis esindab riigi ülesannete rakendamisel maakonna tasandi vaadet ja suundi,” märkis minister Jaak Aab.
Küsimusele, kuidas üks juht tunneb kolme maakonna olusid ja inimesi paremini kui senised kolm eraldi juhti, vastas ministeeriumi töötaja Kristina Haavala: “Talituse juht on rahandusministeeriumi ametnik, kellel on mitmeid kohustusi. Talitused ei tööta vaid ühe maakonna asjadega, näiteks planeerija tegelebki mitme maakonna riigi eriplaneeringute ja KOV planeeringute nõustamisega. Sama kehtib teiste riigiametite maakonna üksuste puhul. Talituse juht tunneb oma kodumaakonda ja teisi õpib tundma töö käigus.”
Uued juhid valiti ametisse avalike konkursside kaudu ja kokku laekus 44 avaldust. Vaid konkurss Virumaa talituse juhi kohale luhtus ning lähiajal kuulutatakse välja uus, seni tegelevad erinevate küsimustega kohapealsed ametnikud.

HARDA ROOSNA

Ametijuhendi koos ülesannetega avaldame rahandusministeeriumi kodulehel uue aasta alguses. Toon välja mõned olulisemad tegevused lisaks talituse juhtimisele:
• Planeeringute valdkonnas korraldab talituse tööpiirkonna maakondade maakonna- ja nende teemaplaneeringute koostamist. Tagab talituse tööpiirkonna maakondades maakonna­planeeringute koostamise ettevalmistamise, sh vajalike hangete läbiviimise juhtimise. Korraldab oma pädevuse piires talituse tööpiirkonna maakondades läbi viidavate riigi eriplaneeringute menetlemist. Koordineerib maakonnas maakonnaplaneeringute elluviimist, heakskiidu andmist kohalike omavalitsuste planeeringutele. Korraldab kohalike omavalitsuste planeeringutes talituse tööpiirkonnas olevate omavalitsuste poolt avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete/ arvamuste ära kuulamise.
• Osaleb talituse tööpiirkonna maakondades riigimajade rajamise protsessis. On riigimajade koordinaator ettevalmistus- ja tööprotsesside välja töötamisel koostöös paljude osapooltega sh nii kohalikul tasandil kui riigiasutuste esindajatega.
• Osaleb talituse tööpiirkonna maakondade tasandil koostöövõrgustikes ning vajadusel algatab nende tegevuse.
• Kujundab talituse tööpiirkonna maakondi puudutavad seisukohad valdkondlike poliitikate ja õigusaktide eelnõude osas, sh regionaaltasandi planeeringuid arvestades.
Muutmaks osakonna töö tõhusamaks ning tõstmaks osa­konna teenuste pakutavat kvaliteeti, on otsustatud talituste arvu vähendada 15-lt 7-le ning samaaegselt luua täiendavaid ametikohti kokkuhoitud vahendite arvelt planeeringute ja teistes valdkondades. Selliselt tagame ministeeriumi põhi­määrusega osakonnale pandud ülesannete efektiivse ja kvaliteetse täitmise pikema aja kestel.
See mudel käsitleb ainult rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhtimisstruktuuri ja meeskonna muutmist, lähenemine tegevustele jätkub maakonnapõhiselt.

KRISTINA HAAVALA
rahandusministeerium

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.