Connect with us

Uudised

Kuus aastat kestnud Kärdla sadama kohtuasi jõudis lõpule

Pärnu maakohus kuulutas reedel nn Kärdla sadama protsessi viimaste süüaluste suhtes kohtu­otsuse ja mõistis kõik süüdistatavad õigeks.
“Ootasin muidugi teist­sugust otsust, süüdimõistvat otsust,” ütles prokurör Küllike Kask reedel kohtuotsuse kuulutamise järel Hiiu Lehele. “Eks nüüd tuleb väga põhjalikult tutvuda selle otsuse sisuga ja siis otsustada, kas kaevata otsus edasi või mitte.”
Süüdistuses oli Raigo
Sahtelile, Urmas Varrisele, OÜle Seller Hulgi süüks arvatud rahapesu toimepanemist grupis ja suures ulatuses, Tanel Malka ja OÜd Faasion süüdistati suures ulatuses grupis toime pandud rahapesule kaasa aitamises. Kohus mõistis kõik süüdistatavad nendes süüdistustes õigeks.
Kohus selgitas, et rahapesu süüdistuse puhul peab kohus kõigepealt tuvastama eelkuriteo, milleks süüdistuse kohaselt oli Hillar Kuke poolt toime pandud sooduskelmus – võltsitud andmetega dokumentide esitamisega sai Hillar Kukk EASist Kärdla külalissadama ehituseks määratud toetusest pettuse teel 179 424,99 eurot, mis liikus läbi ASi Nordecon alltöövõtja, so OÜ Hiiu Teed arvelduskontole.
Süüdistuses on leitud, et 2013. a teises pooles oma plaanide teostamiseks kaasas Hillar Kukk süüdistatavad, sest soovis saada EASist sadama ehituse käigus väljapetetud 179 424.99 eurot, mis oli laekunud Hiiu Teed OÜ arveldusarvele.
Väljakujunenud kohtu­praktika kohaselt on soodustus­kelmuse katse alguseks võltsitud dokumentidega toetuse taotluse esitamine, kui esimene petmis­tegu ning kuritegu on lõpule viidud alles toetuse väljamaksmisega taotlejale.
Kohus tuvastas, et 2013. a oktoobri alguseks (kui süüdistuse kohaselt hakkas OÜ Hiiu Teed kontolt raha­pesuga seoses väljapetetud raha liikuma) oli Hillar Kukk valeandmete esitamisega EASilt välja petnud toetust summas 24 019,65 eurot, millest OÜ Hiiu Teed kontole oli jõudnud maksimaalselt 6103,25 eurot.
Süüdistuses leiti, et 15 000 eurost suurema väärtusega tehingutes on olemas reaalne oht rahandus- ja majandussüsteemi normaal­sele toimimisele ja seega oli tegemist rahapesuga. Kohus märgib, et ei saa süüdistuse piirest väljuda ja uurida, kas OÜ Hiiu Teed arvele jõudnud 6103,25 euro näilike tehingute abil liigutamine võis reaalselt ohustada majandus­süsteemi normaal­set toimimist.
Kuna kohtus ei ole tõendamist leidnud süüdistatavate poolt nendele süüdistusaktis süüks arvatud tegude toime­panemine, mõistis kohus kõik süüdistatavad rahapesu süüdistuses õigeks.
Tanel Malgale, OÜle Faasion, Urmas Varrisele, OÜle Seller Hulgi oli süüks arvatud ka dokumentide võltsimine ja võltsitud dokumentide kasutamine, Raigo Sahtelile oli süüks arvatud neile kuritegudele kihutamine. Kohus leidis, et süüdistatavad on need teod toime pannud, kuid nende kuritegude osas tuleb süüdistatavate suhtes menetlus lõpetada seoses mõistliku menetlusaja möödumisega.
Kohus selgitas, et kuritegude toimepanemisest on möödunud kuus aastat, kriminaalmenetlus on isikuid mõjutanud juba viis aastat viis kuud. Menetluse kestust ei ole mõjutanud süüdistatavate poolne venitamine. Tegemist ei ole raskete kuritegudega, samuti ei ole võltsimise süüdistus keerukas ega sellega seotud tõendid mahukad. Isikute süü ei ole suur ja tegemist ei ole isikutega, kelle suhtes avalikkusel peab olema eriline usaldus. Kuna menetlusosalistel on kaebeõigus, ei ole jõustunud kohtulahendit oodata enne aasta möödumist.
Menetluskulud jättis kohus riigi kanda.
Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Kukk mõisteti süüdi
2017. aasta septembris mõistis Pärnu Maakohus Kärdla sadama endise juhi Hillar Kuke süüdi ja määras talle karistuseks neli aastat vangistust tingimisi, neljaaastase katseaja jooksul.
Kukk mõisteti süüdi pettuse teel soodustuse saamises, ulatuslikus rahapesus, dokumentide võltsimises, võltsitud dokumentide kasutamises ja toimingupiirangu rikkumises.
SA Kärdla Sadam juhatuse liikmena esitas Hillar Kukk ette­võtte nimel Ettevõtluse arendamise sihtasutusele (EAS) projekti “Kärdla sadama rekonstrueerimine”, mis viidi ellu ajavahemikus 1. august 2012 kuni 20. november 2013. EASile esitatud aruannetes esitas Kukk valeandmeid abikõlbulike tööde akteerimise kohta, mida tegelikult ei tehtud, tehti osaliselt või rahastati topelt läbi teiste riigihangete. Eesmärgiks oli saada pettuse teel soodustust, mida finantseeritakse läbi EASi. Nii tekitati EASile varaline kahju 179 424.99 eurot.
Lisaks valeandmete esitamisele süüdistati Kukke ka võltsingus. Nimelt võltsis Kukk dokumente, et teha väljamakseid enda arvele. Samuti süüdistati teda selles, et ta pani toime korruptsioonivastase seaduse rikkumise, sõlmides SA Kärdla Sadam juhatuse liikmena OÜga Navigare, mille tegevuse juhtimisest ta ka aktiivselt osa võttis, kaikohtade rendi­lepinguid, mille alusel esitas SA Kärdla Sadam antud ettevõttele arveid.
Kohus mõistis rahapesus, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises süüdi ka Hillar Kukele kuuluva OÜ Navigare. OÜd Navigare süüdistati rahapesu toimepanemises isikute grupi poolt. Rahapesu seisnes selles, et OÜ Navigare, tegutsedes oma faktilise juhi Hillar Kuke kaudu, pani erinevate inimeste kaasabil toime rahapesu, varjates pettuse teel saadud 108 045.89 euro päritolu.
Kohus lahendas Hillar Kuke süüasja kokkuleppemenetluses.

Allikas: Pärnu maakohus

Veel lugemist:

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Taterma küla elaniku Janek Küttimi koer Alfa on hammustanud mitut inimest, iga kord, kui ta jälle aiast välja pääseb, on külaelanikud hirmul. Koerte peremees...