Connect with us

Avalikud teated

Hiiumaa Vallavalitsus

Lauka küla Käina tee 32 maaüksuse projekteerimistingimused arvamuse avaldamiseks

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Lauka külas Käina tee 32 (katastritunnusega 39201:001:3611) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Projekteerimistingimused väljastatakse ehitusseadustiku § 26 lõike 1 alusel ehitusloakohustusliku olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Maaüksusele on plaanis rajada mitmeotstarbeline avalik mängu- ja liikumisväljak piirkonna eri vanuses lastele.

Avalik väljapanek kestab kuni 28.02.2024. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid e-posti teel aadressil valitsus@hiiumaa.ee