Connect with us

Uudised

Hiiumaa maismaa- ja meretuuleparkide aegrida

 • 23.03.2006 4Energia vee-erikasutusloa taotlus keskkonnaministeeriumile (KKM)
  KKM algatas avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamise, juhtivekspert Ahto Järvik. Keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruanne avalikustati mai 2011
 • 18.06.2008 Riigikogu võttis vastu Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse; kaitstavate lindude hulgas on ka aul (Clangula hyemalis); artikkel III punkt 2: “Kokkuleppeosalised teevad kindlaks oma territooriumil asuvad rändveelindude jaoks tähtsad alad ja elupaigad ning korraldavad nende kohtade kaitset, hooldamist, seisukorra parandamist ja taastamist”
  oktoober 2008 esitas AS Raunisaar Emmaste vallale ettepaneku olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektri­jaam) asukoha valiku üldplaneeringu teemaplaneeringu algatamiseks; sarnased ettepanekud ka teistele omavalitsustele; planeeritav võimsus maismaale 500 MW; emafirma kodulehe andmetel soovitakse rajada Hiiumaa rannikumerre kuni 1000 MW tuulepark. Samal ajal olemas OÜ Nelja Energia samas suurusjärgus projekt Hiiumaa looderanniku merre.
 • 4. jaanuar 2009 – algas allkirjade kogumine hiigeltuuleparkide vastu. Allkirju paberkandjal 3541 + 486, elektrooniliselt 3989; 7530 on adressaatidele (Euroopa Parlament, vabariigi valitsus, Eesti Vabariigi president, riigikogu, Hiiu maavalitsus, Hiiumaa omavalitsused) üle antud märtsis 2009, 486 andmata; 2 inimest on allkirja tagasi võtnud; kehtivaid allkirju 8014. Paralleelselt töötasid töögrupid, kus analüüsiti suurte tuuleparkide mõju Eesti kaitsevõimele, majandusele, looduskesk­konnale, inimese tervisele, energeetikaküsimusi ja juriidilisi aspekte. Kokkuvõtted sellest tööst anti üle koos allkirjadega, aga allkirjad on ikkagi antud tõdemusele “Mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ja rannikumerre ei taha”.
 • 6. jaanuar 2009 Saarte Kogu esinaise Reet Kokovkini kiri riigikogule: “Praeguste andmete kohaselt on tegemist nii suuremahulise looduse ümberkorraldamisega, mille hindamiseks on vaja omaette teadust. Ei kujuta ka ette, mis ulatuses võiks olla selline kompensatsioon, millega heastada suurema osa Hiiumaa elamiskõlbmatuks muutmine. Eesti riigile, juhin teie tähelepanu, ei tõuse sellest projektist märkimisväärset tulu. Arendajate lubadused mehhaanikutele tööd leida ja turismi arendada, on puhas häma. Kahjuks on ministri kommentaar keskendunud tuulevaikusele, mis on ju tehniline probleem, aga hiidlasi ei aita kuidagi. Arendaja on aga hakkamist täis ja koppa maasse lükkamas. Palun teie abi ja sekkumist Hiiumaa säilitamise nimel. Sellise mahuga investeeringud tuleb minu meelest seadustada Riigikogu tasandil, või olen ma valesti aru saanud? Pealegi on tegemist üle-maailmselt tunnustatud Biosfääri programmialaga.”
 • 14. jaanuar 2009 koosolek Emmastes valla eestvõttel. Raunisaare plaan 250 tuulikut, tuulepargi pindala 40 km², 4% Hiiumaast; Ülo Pärnitsa kommentaar: “Ja Hiiumaal on väga suur ressurss, see tuul, selle tuule ressursi väärtus on suurem kui Hiiumaa müüa niiöelda turuhinnaga
  maha.”
 • 20.02.2009 Hannes Maasel: “Vajame tarku otsuseid, Hiiumaa omavalitsused on teinud maavanemale ettepaneku algatada taastuvenergeetika teemaplaneering. See, et samad probleemid on üles kerkinud ka naabermaakondades, on tinginud vajaduse algatada planeeringuprotsessid ka seal. Nii sõlmisid nelja maakonna – Hiiu-, Lääne-, Saare- ning Pärnumaa maavanemad 6. veebruaril koostööleppe taastuvenergeetika teemaplaneeringute koostamiseks.
 • 22.09.2009 algatati maavanema korraldusega maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” koostamine; planeeringu koostaja Hendrikson & Ko eesotsas juhtivekspert Kuido Kartauga.
 • 10.01.2011 Balti Keskkonnafoorumi ettepanek Apollo looduskaitseala moodustamiseks, kuna sel on aulide peatuspaigana rahvusvaheline tähtsus.
 • 20.01.2011 Nelja Energia OÜ juhatuse esimehe Martin Kruusi kiri keskkonnaministrile: “Seega palub 4Energia Keskkonnaministeeriumil mitte algatada BEFi ettepaneku alusel Apollo mereala kaitse alla võtmise menetlust”.
 • 4.07.2011 teavitas Eesti Soomet kooskõlas Espoo konventsiooni artikliga 3 Loode-Eesti ranniku lähedale avamere tuuleparkide ehitamise KMH alustamisest. Soome andis teada oma soovist osaleda KMH protseduuris; kirjale olid lisatud kommentaarid KMH programmi kohta.
 • 8.02.2012 edastas KKM keskkonnamõjude hindajale ja arendajale Soome KKMi kirja ja Soomes laekunud seisukohad. Soome looduskaitse ühendus ja BirdLife Finland rõhutavad projektipiirkonna tähtsust lindude rände jaoks ja soovitavad seetõttu, et töötataks välja muid alternatiive või et projekt lõplikult katki jäetaks.
 • 11.10.2012 Vabariigi valitsus algatas Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise.
 • 26.03.2013 Hiiumaa-Saaremaa vahelise tuulepargi plaan: Arendaja Baltic Blue Energy OÜ, juhatuse liige Endel Siff; taotlus 388 tuulikut, 2716 MW; tuulikud kuni 7 MW.
  märts-mai 2014 ühiste kavatsuste protokolli (ÜKP) arutelu Kärdla linnavolikogus.
 • 28.05.2014 allkirjastasid ÜKP Hiiu vallavanem Georg
  Linkov ja 4Energia üks omanikke Martin Kruus.
  21.08.2014 volikogus eelnõu “Hiiu Vallavolikogu 22. mai 2014 otsuse nr 76 “Ühiste kavatsuste protokolli heaks kiitmine” kehtetuks tunnistamine” allkirju 278 + 137; hiljem kogunes juurde, kokku 358 + 380; volikogu ei toetanud.
 • 8.07.2015 Hiiu vallavolikogu otsustab osaleda Interreg Läänemere programmi projektis WindReg “Tuuleenergeetika sotsiaalse heakskiidu kasvatamine kohalikul tasandil läbi kodanike kaasamise”; projekti maht 100 000 eurot, omafinantseering 15% – ei saanud rahastust.
 • 14.08.2015 kehtestati maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering.
 • 14.09.2015 vaidlustasid eraisikud, Emmaste vald ja MTÜ Hiiu Tuul maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teema­planeeringu Tallinna Halduskohtus.
 • 20.06.2016 kehtestati Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering.
 • 16.06.2016 Tuuliki Kasonen ajalehes Postimees: “Eesti on oma taastuvenergia eesmärgid Euroopa Liidu ees juba täitnud ning võiks koostööprojektide kaudu aidata eesmärke täita ka teistel liikmesriikidel. Taastuvenergia direktiiv nimelt võimaldab ühe liikmesriigi finantseeringud siduda konkreetsete taastuvenergia elektrijaamadega teises liikmesriigis. See tähendab, et meretuulepargi poolt toodetav taastuvenergia rohelisus kantakse üle teisele riigile, kes selle elektrijaama ehitust on finantseerinud, kuid elekter ise läheb meie elektrisüsteemi.”
 • 12.09.2016 Vabaerakonna arupärimine riigikogus Apollo looduskaitseala moodustamise kohta. Vastas keskkonna­minister Marko Pomerants: “Uuringud 2014-2016 projekti “Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine” kinnitasid Apollo madala  olulisust rändlindudele. Kaitse-eeskirja jõustumise järel tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek lisada Apollo meremadaliku kaitseala Natura 2000 võrgustikku loodus- ja linnualana.
 • 28.09.2016 Osapooled ja kolmandad isikud allkirjastasid koostöölepingu Hiiumaa tuuleenergia kompetentsi­keskuse loomiseks Hiiumaale; EAS taotlust ei rahastanud.
 • 20.08.2016 MTÜ Hiiu Tuul, eraisikud ja Emmaste vald vaidlustasid merealade maakonnaplaneeringu Tallinna halduskohtus.
 • 20.10.2016 Tallinna halduskohus tuvastas kaebajate kaebe­õiguse.
 • 25.11.2016 Tallinna Halduskohus tegi otsuse jätta MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste valla ja üheksa eraisiku kaebus rahuldamata.
  detsember 2016 Apellatsioonikaebus ringkonnakohtule Tallinna halduskohtu otsusele Hiiumaa mereala planeeringu kohta.
 • 31.01.2017 Tallinna halduskohtus kohtuistungid tuule­energeetika teemaplaneeringu tühistamise kaebuse asjus. Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13. aprillil.
 • 8.03.2017 kell 16 Kärdla kultuurikeskuses Rookopli 18, Kärdlas Loode-Eesti meretuulepargi KMH aruande avalik arutelu.
 • 9.04.2017 kell 15 Loode-Eesti meretuulepargi KMH aruande avalik arutelu keskkonnaministeeriumis.
 • 10.03.2017 viimane päev tutvumaks Loode-Eesti meretuulepargi KMH aruandega ja esitamaks kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.
  Info kogutud avalikest allikatest

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...