Connect with us

Uudised

Pühalepa ja Emmaste jätkavad vastupanu

Pühalepa vald ja Emmaste vald ei lase end vabatahtlikult sundliita ning esitasid vabariigi valitsusele põhjendused, miks soovivad jätkata iseseisvalt.
Veebruaris tegi vabariigi valitsus ettepaneku ühendada Emmaste vald ja Pühalepa vald Käina valla ja Hiiu valla ühinemise järel tekkiva Hiiumaa vallaga. Aega vastamiseks oli kolm kuud ja tähtaeg kukkus eile.
Eile õhtuks pidid vallad-linnad 22 paigas üle Eesti esitama vabariigi valitsusele vastuse, kas nad nõustuvad ühinemisettepanekuga või põhjendama, miks nad ühineda ei soovi.
Nii Pühalepa vald kui Emmaste vald esitasid põhjendused, miks soovivad jätkata iseseisva omavalitsusena.
Saame hästi hakkama
Pühalepa vallavolikogu aseesimees Antti Leigri ütles, et põhjused, miks vald ühineda ei soovi, on majanduslikud, aga arvesse võeti ka vallarahva arvamust.
Pühalepa valla elanikud ei toetanud omavalitsuste ühinemist ning küsimusele “Kas toetate Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?” vastas eitavalt 306 ja jaatavalt 81 vallakodanikku.
Leigri viitas, et Pühalepa on praegu Eesti 37 keskmisest rikkama põhituluga valla hulgas. Tema hinnangul määrab see valdavalt oma­valitsuse investeerimis­võimekuse ja elanikele osutatavate teenuste ulatuse. Ka pole Pühalepa vallavoli­kogule ja vallavalitsusele riigi poolt tehtud ühtegi märkust, ettekirjutust, menetlus­toimingut vms avalike teenuste osutamise kvaliteedi kohta, teenuste puudumise või nende vähese kätte­saadavuse kohta.
“Pühalepa vald on võimeline iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid,” selgitas Leigri, et vallal on piisavalt vahendeid oma ülesannete täitmiseks juba praegu. Kui aga vabariigi valitsus viib ellu lubaduse ja parandab omavalitsuste rahastamis­põhimõtteid, paranevad
rahastustingimused ka Pühalepa valla jaoks, suurendades valla haldusvõimekust veelgi.
Emmaste argumendid
Emmaste vallavolikogu esimees Ülo Kikas ütles, et vald taotleb jätkamist iseseisva vallana. “Emmaste vallas läheb iseseisva valla püsimine väga korda kohalikele elanikele,” nimetas Kikas ühe argumendi. Rahvaküsitlusel elanike arvamuse välja selgitamiseks osales 35,4 protsenti hääleõiguslikest isikutest. Emmaste valla Hiiu, Käina ja Pühalepa vallaga ühendamise vastu oli 72,5 protsenti hääletanutest.
“Elanike negatiivse arvamuse korral saab vaba­riigi valitsuse algatusel omavalitsus­üksuse ühendamine toimuda vaid väga kaalukatel asjaoludel. Selleks aga praegusel juhul alust ei ole,” rõhutas Kikas.
Veel lisas ta, et vaatamata sellele, et rahvaarv on alla 5000 elaniku, korraldab Emmaste vald iseseisvalt kohalikku elu ning täidab kõiki seadusest tulenevaid ülesandeid. “Haldusreformi eesmärki arvestades ei ole Emmaste valla kui haldussuutliku valla sundühendamine otstarbekas ega vajalik,” lisas volikogu juht teise argumendi.
Kikas tõi välja, et Emmaste valla ühendamine teiste valdadega üheks ülehiiumaaliseks vallaks kätkeks endas Emmaste jaoks hulganisti ohte. Eelkõige seetõttu, et vald on Kärdla linnaga suhteliselt nõrgalt seotud ja teekond Lõuna-Hiiumaalt Kärdlasse on oluliselt pikem kui mujalt Hiiu saare omavalitsuste keskustest. “Seega ei oleks Emmaste valla piirkonna huvid tagatud mandaatide väikese arvu ja teiste valdadega võrreldes ühisvalla keskusest kaugema asendi tõttu,” lisas Ülo Kikas.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...

Uudised

Taterma küla elaniku Janek Küttimi koer Alfa on hammustanud mitut inimest, iga kord, kui ta jälle aiast välja pääseb, on külaelanikud hirmul. Koerte peremees...