Connect with us

Uudised

Oska hoida oma kogukonda ja aidata

Just sellist pealkirja kannab kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlikus taotlusvoorus esitatud ja KÜSKi rahastatud projekt.
Külade turvalisus on tähtis. Asumites ja linnas on politsei ja päästeamet ning esmaabi kättesaadavamad kui külas.
Projekti eesmärke on kaks: 1. Praktiliste teabepäevade kaudu kasvatada elanik­konna valmisolekut tegutsemiseks üheskoos: suut­likkust hinnata riske ja ennetada tulekahjusid, vara­vastast kuritegevust, õnnetusi merel, kuidas aidata pääste- või politseimasina juhil leida üles õige küla ja talu.
2. Õpetada külaelanikele, kuidas anda esmaabi, anda teadmisi, kuidas insulti/­infarkti ära tunda ja kuidas toimida abi saabumiseni;
Teadmiseni, et turvalisuse probleeme käsitlevat jätkuprojekti ja esmaabikoolitusi on külaelanikele vaja, jõudsime läbi 2015. aastal toetatud projekti “Turvalise Hiiumaa heaks”.
Selle raames korraldasime koostöös Hiiumaa politsei- ja päästeametiga külamajades mõttetalguid, kaasates kogu­konna liikmeid turvalisust analüüsima ja kaardistasime turvalisusega seotud probleemid külades. Käesoleva projektiga asume piirkonna elanikega koos nende endi välja toodud murekohti lahendama.
Projekt hõlmab kogu Hiiumaad. Kodukoha riskide hindamise teabepäevad viivad läbi politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötajad vabatahtliku tööna ja esmaabi koolitused, mida teeb Eesti Punase Risti esmaabikoolituse instruktor, viiakse läbi viies külamajas: Kassari, Valgu, Kuriste, Kõpu, Kuri. Projekti sihtrühmaks on külakogukonnad, nii lapsed, tööealised kui eakad, ja haja­külades elavad inimesed. Projekti tegevused on suunatud riskide hindamisele ning sihipärasele selgitus- ja koolitus­tööle, et läbi koolituste, tiheda suhtlemise ja hooliva hoiaku kujundamise kasvatada oma piirkonna suutlikkust turvalisuse tagamiseks ja terviseriskide hindamisel.
Koostöös külakogukondadega sünnib ühine probleemi­taju ja leitakse nendele lahendusi. On oluline tunda oma küla inimesi ja teada nende (tervise)probleeme, luua oma küla nn telefoniraamat, osata anda esmaabi ja kutsuda vajadusel abi väljaspoolt. Õpetame elanikke hindama oma kodukoha riske, arendame hoolivust ja märkamist ning oskust kriisiolukorras õigesti tegutseda: Mida teha, kui on vaja abi, teavet ja kontakte, et saaksime omavahel suhelda? Kuidas toimida kutsumata külaliste puhul, kes külades liikluseeskirju ja elanike kodurahu rikuvad? Kuidas teha selgeks eakale külaelanikule, et suitsuandur kodudes on vajalik? Kuidas leida abi üksikute vanurite vanade elektrijuhtmete väljavahetamise murele? Kuidas aidata pääste- või politseimasina juhil leida ülesse õige küla ja talu? Kuidas saada lahti hulkuvate koerte probleemist? Kuidas toimida, kui pereliikmel/külainimesel on märgatav ja tõsine terviseprobleem? Just nendele probleemidele otsime koos lahendusi.
Kodukant Hiiumaa korraldab 2018.a veebruaris Kogukonnapäeva, kus üks osa päevast on kokkuvõtte tegemine kogukondliku turvalisuse projekti tegevustest ja tulemustest. Projekti­tegevuste tulemusena kujuneb lähtepunkt, kuidas turavlisuse teemaga edasi minna.
Soovime kogukonnas kujundada hoiaku, et koostöös kohalike inimeste ja riigi­esindajatega on meie keskkond turvalisem. Iga järgmise projektiga kasvab elanike teadlikkus ja oskused, valmisolek ennetada ohtusid üheskoos ja ohu­situatsioonides nendega hakkama saada.
Koostöö ja sidusus on kogu­konnas Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ arengukava üks põhieesmärke. Projektitegevused algavad septembrikuu teisel poolel ja sellest teavitame Hiiu Lehes, MTÜde listis, meie kodulehel www.kkh.ee ja Facebooki kontol.
Hea külainimene! Mõtle juba täna sellele, kui turvaline on Sinu elupaik, kuidas hindad oma pereliikmete/heade naabrite tervist, teavitavaid silte tee ääres ja juurdepääsu hädaolukorras Sinu koduni.
Omades teadmisi, kuidas märgata oma külas ohuolukordi, kuidas hinnata oma pereliikme/naabri tervislikku seisundit ja osates anda esmaabi, saame päästa inimese elu.

Ester Tammis
Ühendus Kodukant
Hiiumaa juhatuse liige,
projektijuht

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...