Jälgi meid

Uudised

Looduskaitseliste piirangute eest saab küsida toetust

Plakat
Kuni 17. maini ootab Erametsakeskus erametsaomanikelt taotlusi kehtivate looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu osaliseks kompenseerimiseks. Toetuse saajate ring on varasemast laiem – toetust saab nii Natura 2000 võrgustiku alal kui ka väljaspool asuvatele metsaaladele.
Metsaomanik on parim looduse kaitsja, metsa majandaja ja elurikaste koosluste kujunemisele kaasaaitaja. Metsaomanikud on märgilise tähtsusega, kuna nad loovad paremat tulevikku – nende panus loodusväärtuste ja erinevate liikide hoidmisse ning eriilmeliste koosluste kujundamisse on hindamatu. Toetus aitab väärtustada metsa­omaniku panust. Toetuse eesmärk on säilitada ja parandada metsade ökoloogilist seisundit ning osaliselt kompenseerida erametsaomanikule piirangute tõttu saamata jäävat tulu.
Kuni 17. maini saab taotleda piirangute toetusi, mida makstakse piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal (mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses) kuni 60 eurot/ha ning sihtkaitsevööndis 110 eurot/ha aasta kohta. Natura 2000 võrgustiku alade toetuse eelarve on 5,015 miljonit eurot, väljaspool Natura 2000 alade puhul võimaldab eelarve rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused.
Toetusõiguslike metsaalade kaardiga saab tutvuda Maa-ameti geoportaali kaardi­rakenduste all.
Kuidas taotleda?
Taotluse saab esitada ainult elektroonilisel kujul e-PRIA portaalis Natura 2000 erametsa­maa toetuse taotlusega samas kohas. Erametsa­omanik esitab e-PRIAs ühe taotluse ka juhul, kui sama omaniku maale jääb nii Natura 2000 erametsamaa toetuse kui ka piirangute toetuse toetusõiguslikke metsaalasid.
Sellisel juhul jagab SA Era­metsakeskus infosüsteem taotluse kaheks:
– Natura 2000 erametsamaa hüvitamise toetuse taotlus,
– väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsa­alade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse taotlus.
Taotluse juurde eraldi kaardi­faili pole vaja lisada, hüvitise taotlemiseks piisab e-PRIAs metsaalade andmete lisamisest taotlusesse. Taotluse esitamise lihtsusta­miseks sobib üldjuhul e-PRIAs eeltäidetud taotluse vorm, mis on tehtud toetusõiguslike metsa­alade kaardi ja kinnistus­registri andmete alusel. Siiski vastutab taotleja esitatud andmete õigsuse eest ja tuleb kontrollida alad ja pindalad üle. Kui mõni ala puudub, saab selle lisada. Kui hüvitise nõuetele mittevastav ala või selle osa on kaardil, saab taotleja enne taotluse esitamist e-PRIAs metsaala ja pindala vähendada.
Natura 2000ga sarnased toetuse tingimused
Toetusõigusliku metsaala nõuded ja toetuse andmise tingimused on sarnased Natura 2000 erametsamaa toetusega. Iga metsaala peab olema vähemalt 0,3 ha suurune ja kantud keskkonna­registrisse.
Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, muuhulgas kuni nelja meetri laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd ja elektripaigaldise kaitse­vööndis olev maa ning kuni 0,10 hektari suurune lagendik, mis asub ühe katastriüksuse ja piiranguvööndi, hoiuala või algatatud projekteeritava ala piires. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks seda läbiv üle nelja meetri laiune tee, kraav, lagendik või muu ala.
Toetusõiguslike metsaalade kaart on loodud, võttes aluseks 7. veebruari 2022 seisuga kaardikihte, mille järgi on piirangute toetuse metsaalasid kokku ligi 2900 erineval katastri­üksusel kogu­pindalaga ligikaudu 14 250 ha.
Juhul, kui kaitse-eeskirjades ja katastrikihis toimusid muudatused enne 22. aprilli ning sellise katastriüksuse osas tehakse toetuse taotlus, muudab Erametsakeskus toetusõigusliku metsaalade kaardikihti keskkonnaregistris tagantjärele. Hilisemate muudatuste korral saab esitada Erametsakeskusele avalduse metsaala või selle muudatuse kaardile kand­miseks ja toetust saab järgmise kalendri­aasta eest.
Kui vajad nõu taotluse esitamisel, siis saab abi küsida kohalikust metsaühistust või Erametsakeskusest aadressidel natura@eramets.ee, siseriiklik@eramets.ee või telefonidel 5668 3263,
5683 3428.

Andres Orula
Erametsakeskuse
kontrolliüksuse kvaliteedinõunik

Veel lugemist:

Uudised

Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht Karmo Kõrvek ütles kohtumisel Hiiumaa valla esindajatega, et riik võtab analüüsida Hiiumaa tuuleenergeetika alade tühistamisel üles jäänud teemad ja siis...

Uudised

Eesti keskkonnaühendused kutsuvad 24. veebruaril kõiki metsasõpru aktsiooni “Tuled KAH Metsa” raames süütama küünlad riigimetsas maha saetud raielankide kändudel. Üleskutse autorite eesmärgiks on kutsuda...