Jälgi meid

Uudised

Riik hakkab analüüsima, kas Hiiumaa merealal on võimalik elektrit toota

RAHANDUSMINISTEERIUM
Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht Karmo Kõrvek ütles kohtumisel Hiiumaa valla esindajatega, et riik võtab analüüsida Hiiumaa tuuleenergeetika alade tühistamisel üles jäänud teemad ja siis saab ka selgeks, mis alad arendamiseks määratakse, ettevõte aga tegeleb seni Hiiu meretuulepargi eeltöödega. Kõrvek ütles, et kui ehitusloa väljaandmise ajaks pole seda ala tuuleenergeetika arendamise jaoks kinnitatud, siis see on risk, mille arendaja võtab, et protsessiga edasi minna.
Kas praeguses seisus, kui riigikohus tühistas 2018. aastal maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika osa, on võimalik Hiiu maakonna merealale meretuuleparki rajada?
Vastab rahandusministeeriumi kommunikatsiooni­osakonna peaspetsialist Geili Heinmaa: Lähtuvalt Riigikohtu otsusest ei näe kehtiv maakonnaplaneering Hiiu mere­alal ette tuule­energeetika kavandamist. Hiiu maakonna mereala planeeringus on antud teema tervikuna tühistatud, vastavad märked ka planeeringu seletuskirja ja graafilisse ossa on sisse viidud. Planeeringu tühistatud osa menetluse uuendamist ei ole praegu kaalumisel.
Kas rahandusministeeriumil on kavas algatada Hiiu maakonna mereala uus planeering?
Planeerimisprotsessi käivitamine Hiiu merealal võib tulla tulevikus kaalumisele vaid juhul, kui see on Eesti riigi vaates vajalik kliimaeesmärkide ja rohepöörde või energia­julgeoleku seisukohalt. Praegu riik sellist otsust teinud ei ole. Algatamise aluseks oleks vajalik konkreetne taotlus riigis energeetikavaldkonna huve esindava ministeeriumi või erasektori vastava valdkonna arendaja poolt, arvestades konkreetset tuleviku arenguvajadust.
Kuna planeeringu koostamisest on möödunud palju aega, viivad rahandusministeerium ja energeetikavaldkonna eest vastutav majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
2022. aasta vältel läbi Hiiu mereala analüüsi. Hiljuti lõppenud üleriigilise mereala planeeringu koostamise protsess andis selleks juurde uusi teadmisi, arenenud on tehnoloogiad jm. Analüüsi protsessi kaasatakse ka kohalik kogukond, sh Hiiumaa vald, MTÜ Hiiu Tuul jt. Täiendav info peaks selle kohta laekuma sügisel 2022. Analüüsi eesmärk on selgitada ruumilise ja juriidilise teabe baasil välja, kas Hiiumaaga piirneval mere­alal on, arvestades olemas­olevat teadmist ja tehnoloogiaid, põhimõtteliselt üldse võimalik tuuleenergeetikat toota. Samuti annab analüüs soovitused planeeringuala määratlemiseks, arvestades loodusväärtuste, uuringute vajaduse, ühendusvõimaluste ja muu sellisega.

Veel lugemist:

Uudised

12. mail kehtestas Vabariigi Valitsus Eestis mereala planeeringu, mis annab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) võimaluse viia läbi seni ootel olnud meretuuleparkide rajamise...

Uudised

Kuni 17. maini ootab Erametsakeskus erametsaomanikelt taotlusi kehtivate looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu osaliseks kompenseerimiseks. Toetuse saajate ring on varasemast laiem – toetust...

Transport

TS Laevad otsustas 27. juulist 29. juulini teenindada Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Tiiu ja Leiger ning Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Piret ja Regula. Öösel vastu reedet...

Uudised

Keskonnainspektsioon teatas, et selgusid eelmisel nädalal Hiiumaal Kõpu poolsaarel rannast leitud aine labori­analüüsi tulemused, mille põhjal võib öelda, et tegu on ilmselt palmi­õliga. “Kuigi...