Jälgi meid

Uudised

LEADER ühisstrateegia koostamine algatatud

Hiidlaste Koostöö­kogu otsustas koostada LEADER ühisstrateegia aastateks 2023–2027. Vastava otsuse võttis Koostöökogu üldkoosolek vastu 21. veebruaril.
“Ühisstrateegia tähendab seda, et LEADER meetodil hakatakse uuel perioodil toetama nii Maaelufondi kui Sotsiaalfondi suunatud projekte, mida esitavad kohali­kud ettevõtjad, vabaühendused ja omavalitsus,” selgitas Koostöökogu tegevjuht Reet Kokovkin. “Selleks tuleb aasta jooksul, alates 15. märtsist, kui algab ePRIAs taotlusvoor uue strateegia koostamise toetuseks, kuni järgmise aasta märtsini koostada piirkonna ühine integreeritud arengu­strateegia.”
Euroopa Sotsiaalfondi rakendamine on kohalike strateegiate kaudu vabatahtlik. Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek otsustas pakutud võimalusest kinni haarata. Praeguseks on maaeluministeerium kinnitanud strateegia koostamise toetusskeemi määruse, sotsiaalministeerium kinnitab oma määruse peatselt. Taotlejate jaoks muutub vähe, kuid tegevuskeskus peab suhtlema nii PRIA kui Riigi tugiteenuste keskusega (RTK).
Eesmärgid paigas
Maaelu LEADER strateegia suunad uueks perioodiks on määratletud järgmiselt: LEADER sekkumise üldeesmärgiks on maapiirkondades atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik arendamine läbi LEADER põhimõtte.
Spetsiifilised eesmärgid on:
• ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste lahenduste kaudu;
• kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine;
• teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse arendamise;
• keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamine ja rakendamine;
• maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade edendamine.
Euroopa Liidu strateegilisel perioodil 2021–2027, täpsemalt alates 2023 lõpust, on võimalus LEADER lähenemist laiendada Euroopa Sotsiaalfond+ rahastatavatele järgmistele tegevustele:
1) pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine
2) inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Avalikkus oodatud vajadustest kaasa rääkima
Suurt rõhku tuleb strateegia koostamisel pöörata avalikustamisele. Strateegia koostamise algus avalikustatakse aja­lehes ja tegevusrühma veebis. Samuti tuleb avalikult teada anda kõikidest töötubadest, seminaridest, koolitustest jm avalikest tegevustest, kus selgitatakse välja piirkonna vajadused uuel perioodil.
“Väga ootame osalemist nendel kogunemistel, sest kes siis veel, kui mitte kohalik elanik teab, mida meie saarel vaja on,” kutsus Reet Kokovkin jälgima ja kaasa rääkima uue perioodi rahastamisvajaduste väljatöötamisel. “Esimene avalik tegevus on plaanis aprilli keskel Biosfääripäeva tähistamiseks, kus räägime uuest UNESCO biosfääriala arengukavast, toome näiteid biomajanduse võimalustest ning proovime saada esmase sisendi elanike vajadustest ja ootustest biosfääriala arengukava rakendamisel Hiiumaal,” jagas Kokovkin tegevuskeskuse esmaseid plaane.
Kaasatakse eksperte
Kokovkin selgitas, et strateegia koostamisel saavad nad abiks paluda eksperte: “Hinnapakkumise kutsed ongi juba välja saadetud, et selgitada välja meile kõige sobivam konsultant.”
Ajakavast rääkides ütles Kokovkin, et oktoobris 2022 peab tegevuskeskus esitama PRIAle strateegia esmase kavandi, järgmise aasta märtsis juba valmis strateegia, mis läheb kinnitamisele nii maaelu- kui sotsiaalministeeriumis. “Praegu paistab, et uue perioodi meetmete taotlusvoorud saame avada ehk juba 2023. aasta lõpus,” oli Kokovkin optimistlik.
Mis on LEADER põhimõte?
LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengu­strateegiaid. Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsus­keelset lauset Liaison entre actions de développement de l’economie rurale. Tõlkes tähendab see “seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel”.
Programmi alus on kohalik lähenemine, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arengu­võimalusi. See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitme­kesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.
Hiidlaste Koostöökogu tegemisi saab vaadata veebilehel kogu.hiiumaa.ee. Siit saab ka teada, milliseid ettevõtjate ja vabaühenduste projekte on aastate jooksul toetatud.

Toimetaja
Katrin Kivivuori

Veel lugemist:

Uudised

Mullu 15 tegevusaastat tähistanud Hiidlaste Koostöökogu personal uueneb jõudsalt. Jaanuaris tuli tööle uus nõustaja Merle Erm ja asus ametisse uus koostöökogu juhatuse esimees Verno...

Galerii

Kärdla Keskväljaku varjualuses avati eile keskpäeval kargesse talvepäeva suvehõngu toov Hiidlaste Koostöökogu näitus “Hiiumaa toit otse talust 2021”. Hiidlaste koostöökogu tegevjuht Reet Kokovkin ja...

Uudised

Esmaspäeval, 22. novembril kutsub Hiidlaste koostöökogu kokku üldkoosoleku, et anda võimalus suurte, üle 50 000eurose toetusega projektide esitamiseks. Sama käib ka kogukonnateenuse projektide kohta –...

Uudised

Kui te veel ei ole tähele pannud, siis üsna pea alustab Hiidlaste Koostöökogu projektitaotluste vastuvõttu. Võimalus Eesti riigil maakogukondade arengusse täiendavat raha suunata aastatel...