Connect with us

Uudised

Abiks valijale 4

Hiiu Lehe toimetus algatas kohalike valimiste eelse rubriigi “Abiks valijale”.
Esitame valimisnimekirjadele kokku 15 küsimust. Tänases lehes leiate vastused seitsmendale ja kaheksandale küsimusele. Vastuseruum kahe küsimuse kohta kokku on 1000 tähemärki – selleks, et vastused saaksid hästi kontsentreeritud. Vastused avaldame laekumise järjekorras.
7.Kas Hiiumaa vald peab toetama ettevõtlust? Kuidas?
8.Kas toetate Loode-Eesti meretuulepargi rajamist või mitte? Põhjendage.
Isamaa ja Res Publica Liit
7. Loomulikult peab vald toetama ettevõtluse arengut, sest tööandjate poolt loodud töökohtadest sõltub otseselt, milliseks kujuneb valla tulubaasi osa. Mõistlik on tulla ettevõtjatele vastu ja vähendada asjaajamises bürokraatiat. Lisaks saab vald omalt poolt panustada ettevõtluskeskkonna loomisesse. Heaks taristu näiteks on Kärdla sadama valmimine, millega kaasnes terve rea uute ettevõtete ja kümnete töökohtade tekkimine ja meie sadama külaliste poolt ligi 400 000eurone lisakäive Hiiumaa piirkonda.
8. Selles küsimuses on oluline keskenduda sellele, et juhul, kui riiklikul tasandil otsustatakse tuulepargi rajamiseks roheline tee anda, siis kuidas kompenseeritakse kohalikule kogukonnale tuule­pargi rajamisest tingitud mõjud, kas otse rahaliselt või kaudselt soodsama elektri või mõne muu tuleviku­meetme näol. Selge on ka see, et taastuvenergeetika innovatsiooni ja arengut ei ole mõistlik pidurdada. Küll aga ei saa nõustuda sellega, et kui keegi väidab, et meie ei saa tuulepargi küsimustes kaasa rääkida, loomulikult saame ja peamegi.
Reformierakond
7. Hiiumaa saarelisus tähendab meie ettevõtjatele võrreldes mandri omadega kehvemaid konkurentsi­tingimusi. Võrdsete võimaluste tagamiseks tuleb omavalitsusel riiklike regionaal- ja ettevõtluspoliitika meetmeid kasutades tegeleda. Reformierakond soovib võrdse kohtlemise ühe meetmena seista selle eest, et Hiiumaa ettevõtjad saaksid soodsama hinna ja soodsama võrgutasuga elektrit kui mandril. Vald saab ettevõtlusele kaasa aidata ka läbi transpordiühenduste ja arendustegevuste toetamise. Meie ettepanek on tugeva ja kompetentse Hiiumaa arenduskeskuse loomine omavalitsust ja eraettevõtteid ühendava sihtasutusena.
8. Meretuulepargi rajamine ei sõltu omavalitsuse tahtest. Kui Eesti riik peaks otsustama loa andmise mere­tuulepargi rajamiseks, siis peavad sellest tulu saama ka hiidlased. Tulu tuleb loodavatest töökohtadest ja rahalisest toetusest kohalikule kogukonnale. Arendajalt Hiiumaa vallale laekuv raha saab olla üheks katteallikaks soodsamale elektrile ja võrgu­tasule.
EKRE/Ei Tuugenitele!
7. Sõltub, kas tulevane volikogu jätkab tuuletöösturite käpikuna või asub lõpuks oma valijate teenistusse?
8. Tuuletööstus maailma ei päästa ja CO2 heitmeid ei vähenda. Ei ole roheline, säästlik ega odav, vaid ebastabiilne, saastav, raiskav, kallis ja kahjulik.
Hiidlastele elektrit ei anna ja hinda ei alanda, energia­julgeolekut ei taga, varustuskindlust ei paranda, hoopis ohustab riiklikku julgeolekut.
Hävitab ettevõtlust, töökohti, turismi ja unikaalse elukeskkonna.
Kahjustab tõsiselt inimeste tervist ja tapab elusloodust.
Sotsiaalmajanduslik tagasi­löök on pöördumatu inimpõlvedeks.
Kasum läheb välja, kahjud jäävad.
Pakutavad hüved on petlikumad kui SMSlaen.
Tagajärjed jäävad igavesti reostama merd ja silmapiiri.
Hääbuvast kogukonnast saab kaduv ja Hiiumaad ootab sotsiaalne katastroof ning uusküüditamine.
Tegu on globaalse petuskeemiga maksumaksjatelt raha väljapumpamiseks.
Sisuliselt on see infrasooniline rünnak püsielanike vastu ja inimsusevastane kuritegu. Genotsiid.
Lahendus – Tuugenitevaba Hiiumaa.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
7. Kindlasti. Jätkame regulaarseid kohtumisi ettevõtjatega eesmärgiga toetada ettevõtluse arengut, kaasata neid valla arengu kavandamisse ja soodustada töö-
kohtade loomist. Ettevõtlusega alustamise või tegevuse laiendamise lihtsustamiseks teeme infopanga selleks sobivatest kontori- ja tootmis­pindadest ning loome koostöös erasektoriga tööstusalad. Töötame välja stipendiumite süsteemi, mis motiveerib häid spetsialiste tulema (tagasi) Hiiumaale ning rajame riigi toel munitsipaalüürikortereid noortele peredele ja spetsialistidele.
8. Meie meeskonna liikmetel on tuulepargi osas erinevad seisukohad. Küll aga mõistame, et tuuleparkide rajamine ei ole Hiiumaa valla, vaid Eesti valitsuse otsustada. Peame oluliseks toimuvas menetluses kaasa rääkida ja seista Hiiumaa huvide eest.
Valimisliit Ühine Hiiumaa
7. Jah, loomulikult peaks! Meie programmis on selle kohta kirjas mitu olulist meedet: 1) vallavara korrastamine ja mittevajaliku taristu mõistlikel tingimustel ettevõtjate kasutusse andmine; 2) turutõrke kompenseerimise programmi väljatöötamine koostöös riigiga; 3) ette­võtluskeskuse võimekuse ja kompetentsi tõstmine;
4) turismi toetamine jne Pikemalt kirjutasime ettevõtluse arendamisest
29. septembri Hiiu Lehes.
8. Loode-Eesti meretuule­pargi näol on tegemist riikliku planeeringuga. Ka ei ole rannikumeri ühegi Hiiumaa omavalitsuse territoorium. Seetõttu sõltub meretuule­pargi rajamine eelkõige arendaja ja Eesti Vabariigi vahelistest lepingutest. Kohalik omavalitsus on Hiiu valla isikus sõlminud arendajaga koostööleppe, milles sätestatud tingimusi peame vajalikuks täita. Koostöö­leppe rakendamine täiendaks oluliselt valla rahalisi võimalusi. Riik võib tuulepargi teha ka ilma valla nõusolekuta ja vastavate rahaliste eraldusteta.
Valimisliit Kodusaar
7. Omavalitsuse pädevuse piires soodustame vallas ettevõtluse arengut. Hiidlane peab saama töötada kodu­saarel. Aitame luua tingimusi töötlevale tööstusele Hiiumaal, aitame kaasa elektri varustuskindluse tõstmisele ja 110kV ringtoite rajamisele, taotleme liitumistasude alandamist, praamipileti hinna jätkuvat alandamist Heltermaa liinil ja samade soodustuste rakendamist Sõru-Triigi liinil.
8. Lähtume sellest, et üle 8000 inimese on andnud oma allkirja tuuleparkide rajamise vastu, millest Hiiumaale ja Eesti riigile ei teki mingit kasu. Peame Hiiumaa elukeskkonnale kahjulikuks Hiiu valla ja Nelja Energia vahel sõlmitud koostöö­lepingut. Hiiu vallavolikogu 19 liikmest kiitis koostööleppe heaks 9 – mõelgem: 9 inimest 8000 vastu! Valimisprogrammides ei ole oma seisukohta tuuleparkide kohta väljendanud Ühine Hiiumaa, Sotsiaal­demokraadid, IRL ja Reformi­erakond, mis tuleb hirmust hääli kaotada. Valijatel on võimalus teha oma valik, kas Hiiumaa jääb tuuleparkidest puhtaks või lubatakse neil tekkida. Võimule saades tühistab Kodu­saar koostöölepingu.
Keskerakond
7. Hiiu vald peab kindlasti toetama ettevõtlust. Vald saab soodushinnaga vallale kuuluvaid kinnistuid ja rajatisi ettevõtjatele pakkuda. Seda on edukalt Emmaste vald juba ammu teinud. Samuti võib omavalitsus rajada elektri-, vee- ja kanalisatsioonitrasse kinnistu piirini, mida siis ettevõtjatele välja pakutakse. Lisada võib palju­räägitud, kuid tihti vähem praktiseeritud positiivset suhtumist ettevõtjatesse. Uute ettevõtjate leidmiseks ja toetamiseks saab kasutada ettevõtlusinkubaatori ja tööstusparkide võimalusi.
8. Ei toeta Loode-Eesti tuule­pargi rajamist. Hiidlased ei soovi seda. Tuulepargi rajamisel kaotaksime Hiiumaa suurima konkurentsieelise – puutumatu looduse. Hiiumaalt lahkuksid inimesed,
kes hindavad keskkonna kvaliteeti. Eesti rikuks rahvus­vahelisi lepinguid. Sellise tuulepargi järgi ei ole mitte mingit vajadust. Eesti Vabariik on oma taastuvenergia kohustuse täitnud. Muule Euroopale “taastuv­energiat” toota on mõttetu: energia tootmine peab toimuma tarbimiskohale võimalikult lähedal.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Kodanik Jüri Kivi pettus seisnes asjaolus, et ta saatis omavalitsusele pildi endast koos naabri kompostriga. Paar nädalat tagasi riiklikult kehtestatud nõudele, tõestada kompostimisvõimekust pildiga...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...