Jälgi meid

UUDISED

Kaleste rahvas ootas pöördumisele vastust viis kuud

EKRAANIKUVA
Hiiumaa vallavalitsusel kulus viis kuud, et vastata Kaleste külaelanike palvele algatada Kaleste maastikulis-kultuuriloolise kaitseala loomine. Ekspertiis valmib jaanuariks.
Avalduse vallavalitsusele küla­lähedase (metsa)ala kohaliku kaitse alla võtmiseks saatsid külaelanikud 25. mail. Ettepanek võeti menetlusse, aga vastus, et leitud on võimalikule kaitsealale ekspertiisi tegija, laekus külaelanikele 20. oktoobriks. Kirjas on teade, et vallavalitsus tellis võimaliku kaitseala kohta ekspertiis­arvamuse ja tulemust ooda­takse järgmise aasta 7. jaanuariks.
Taotluse väärtusliku loodusobjekti kaitse alla võtmiseks saatsid Kaleste küla elanikud vastavalt Looduskaitse­seaduse § 8-le peale seda, kui küla lähedal asuva RMK kõrgendatud avaliku huviga ehk nn KAH ala raiete läbi­rääkimistel ei saadud soovitud tulemust, et küla­lähedast metsa majandataks püsi­metsana.
Vald: pakkumisi ei tulnud
Ekspertiisarvamuse koostab Renno Nellis OÜst Clanga. “Tuleb niisiis loota, et ekspertiis saab asjatundlik ja adekvaatne ning uue aasta alguses saab kaitseala moodustamisele anda ametliku käigu,” kommenteeris Kaleste küla esindaja Marek Tamm.
Külaelanikele saadetud teavituskirjas põhjendas vallavalitsus pikka ajakulu sellega, et ühtki pakkumist ekspertiisi koostamiseks varem ei tulnud.
Kaleste küla elanike saadetud dokumente tutvustati keskkonnaametile 28. juunil ning 2. juulil saatis valla­valitsus välja esimese hinnaküsimise ekspertarvamuse koostamiseks. Teine hinnaküsimine läks välja 27. augustil. Kuna kahele esimesele hinnaküsimisele vastuseid ei tulnud, saatis vallavalitsus kolmanda hinnaküsimise välja 9. septembril.
“Kolmandal katsel õnnestus vallavalitsusel saada vastavad hinnapakkumised. Tänaseks on eksperdiga koostööleping allkirjastatud ning tööde üleandmise tähtaeg on 7.01.2022,” on kirjas vallavanema asendaja Hergo Tasuja ja valla keskkonnaspetsialisti Kadri Randmaa allkirjadega varustatud teates.
Ekspertarvamuse koostamise käigus selgitatakse välja, kas Kaleste külas on kaitse alla võtmise eeldused. Kui loodusobjektil on looduskaitseseadusega sätestatud kaitse alla võtmise eeldused ja kaitse alla võtmine on ots­tarbekas, algatatakse kaitse alla võtmise menetlus kooskõlas looduskaitseseaduse §-s 9 sätestatuga. Muuhulgas on seal kirjas, et loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatab ja viib läbi kohalik omavalitsus.
RMK juht: piirangud kehtivad siis kõigile
Planeeritav kaitseala asub Hiiumaa vallas Kõrgessaare osavallas Kõpu poolsaarel Kaleste küla maadel. Ala pindala on umbes 118,0 ha; küla kogupindala umbes 950 ha.
Külaelanike saadetud ette­panek sisaldas kaitse alla võtmise põhjendust, kaarti koos kaitseala piiritlemise ning tsoneeringu ettepanekutega, kaitseks kavandatavate piirangute kirjeldust ja kaitse alla võtmise ning kaitse korraldamisega seotud kulutuste hinnangut.
Ettepanekus toodi hulk põhjendusi ning muuhulgas viidati ka Hiiu maakonnaplaneeringule 2030+, milles nähti ette, et Kaleste küla ja maantee vahele jäävaid metsi võiks puhke- ja esteetilise väärtuse säilimiseks majandada püsi­metsana ehk kasutades valikraiet.
Veel paluti keskkonnaametil peatada ettepaneku menetlemise ajaks kõigi nende metsateatiste registreerimine, mis võivad mõjutada ettepanekus nimetatud väärtusliku loodusobjekti seisundit.
Septembris Hiiumaal RMK matkateed avamas käinud RMK juhatuse liige Aigar Kallas ütles, et tema arust on see väga tore, et inimesed näitavad hoolivust oma elukeskkonna suhtes. Samas viitas ta, et elanikud püüavad ühtlasi “läbi mõtestada, mida see hoolimine tegelikult nendes reeglites kaasa toob. Need kehtivad siis mitte ainult RMK suhtes, vaid kõikide siinkäijate suhtes. Kaasa arvatud kohalike elanike endi suhtes.”

Veel lugemist:

TURISM

Jaanuarikuu jooksul on Kõrgessaare osavallal plaanis välja kuulutada konkurss Kõpu ja Ristna tule­torni operaatori leidmiseks. Veel tellis osavald ekspertiisi tuletornide seisukorra hindamiseks ja vald...