Connect with us

Uudised

Kaleste inimesed
 paluvad küla kaitse alla võtta

Tähtajaks, 19. mail saadetud ja 18 Kaleste küla elaniku allkirjaga varustatud vastuskirjas avaldatakse kahetsust, et RMK pole arvesse võtnud külaelanike soovi majandada külast põhjasuunda jäävaid metsi püsimetsana.

Selline oli ettepanek, mis RMKle saadeti ligi 150 Kõpu poolsaare kogukonna liikme allkirjaga.

Samasugune soovitus oli ka Hiiumaa valla ettepanekutes kõigi nelja RMK KAH-ala kohta Hiiumaal: Kalestes, Meelstes, Puskis ja Kärdlas.

RMK spetsialistide koostatud kümne aasta raiete kava Kaleste KAH-alal püsimetsana majandamist ette ei näinud.

“Soovime kõigepealt tänada RMKd ja konkreetsemalt RMK Hiiumaa metsaülemat Andres Tammeveskit õigeaegse ja sisuka Kaleste metsatööde kava projekti eest. Hindame positiivselt, et projekt ei näe Kalestes ette lageraiet ning et harvendus- ja aegjärkset raiet soovitakse läbi viia kokku vaid 9,8 hektaril. Esitatud projekt on kindlasti suur samm edasi kokkuleppe suunas RMK ja Kaleste kogukonna vahel,” märgitakse kirjas.

“Samas peame siiski kahetsusega tõdema, et nii RMK vastus Kaleste kogukonna kirjalikele ettepanekutele kui ka esitatud metsatööde kava projekt on jätnud arvestamata kogukonna peamise ettepaneku – majandada Kaleste metsa püsimetsana. Vastavat ettepanekut ei ole RMK isegi maininud ega pidanud vajalikuks põhjendada, miks seda ei peetud kaalumisväärseks,” seisab kirjas veel.

Ühtlasi kinnitasid Kaleste küla elanikud soovi arutada RMK raietööde kava projekti ja nende tehtud ettepanekuid avalikul koosolekul. Vastavalt RMK kaasamiskavale tuleb nüüd avalik koosolek kokku kutsuda 14päevase etteteatamisega.

“Soovitavalt võiks koosolekuaegu olla vähemalt kaks, et võimalikult paljudel kogukonnaliikmetel oleks võimalik koosolekust osa võtta,” märgib kirja koostaja Kaleste küla elanik Marek Tamm rõhutades, et koosolek tuleb kirjalikult protokollida ja protokoll kogukonna esindajate poolt allkirjastada.

Taotlus kaitse alla võtmiseks

Eile saatsid külaelanikud Hiiumaa vallavanemale, keskkonnaametile ja keskkonnaagentuurile kirja, milles teevad Kaleste kogukonna nimel vastavalt Looduskaitseseaduse § 8-le ettepaneku väärtusliku loodusobjekti kaitse alla võtmiseks.

Planeeritav kaitseala asub Hiiumaa vallas Kõrgessaare osavallas Kõpu poolsaarel Kaleste küla maadel. Ala pindala on umbes 118,0 ha; küla kogupindala umbes 950 ha.

Ettepanek sisaldab kaitse alla võtmise põhjendust, kaarti koos kaitseala piiritlemise ning tsoneeringu ettepanekutega, kaitseks kavandatavate piirangute kirjeldust ja kaitse alla võtmise ning kaitse korraldamisega seotud kulutuste hinnangut.

Ettepanekus tuuakse hulk põhjendusi ning viidatakse Hiiu maakonnaplaneeringule 2030+, milles nähakse ette, et Kaleste küla ja maantee vahele jäävaid metsi võiks puhke- ja esteetilise väärtuse säilimiseks majandada püsimetsana ehk kasutades valikraiet.

Veel palutakse keskkonnaametil peatada ettepaneku menetlemise ajaks kõigi nende metsateatiste registreerimise, mis võivad mõjutada ettepanekus nimetatud väärtusliku loodusobjekti seisundit.

Ettepaneku tegijad ootavad vallalt kirjalikku vastust ettepaneku menetlusse võtmise kohta.

Veel lugemist:

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Uudised

Hiiumaa koalitsioonis on läbirääkimisel tegevuskava, mille tulemusena kaoks veel sel aastal osavallavanemad ja osavallavalitsused ning valitsusse lisanduks kolmas abivallavanem. Koalitsoonis lõplikule üksmeelele seni siiski...

Küsitlus

Hille: Õige hiidlane on see, kes elab siin saarel ja edendab kohalikku elu. Ei ole tähtis, et oleks siin sündinu