Connect with us

Uudised

Emmaste ei kooskõlastanud merealade planeeringut

Emmaste vallavolikogu otsustas 26. juuni istungil kõigi kaheksa kohalviibinud volikoguliikme häälega mitte kooskõlastada maavalitsuse koostatud mereala planeeringut.
Vallavolikogu esitas oma seisukohad Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande ja maakonnaplaneeringu eelnõu kohta maavalitsusele saadetud kirjades.
Põhjendused, miks Emmaste vald ei nõustu planeeringu eskiislahenduses meretuulepargi rajamiseks mõeldud alaga PT7 ning näeb lahendusena ala selle eelnõust eemaldamist, on neis kirjades juba ära toodud.
Õiguspärasus küsitav
Volikogu istungil toodi välja lisapunktid, millele viidatakse.
Siseministeeriumi poolt koostatud seletuskirja kohaselt on planeeringu eesmärgiks maakonnaplaneeringute koostamise algatamine Pärnu ja Hiiu maakondadega piirnevatel merealadel territoriaalmere välispiirini. Kuna ühegi kehtiva õigusaktiga ei ole määratud maakonna territooriumi meres ehk maakondadel puudub merel territoorium, on maavanema pädevus territoriaalmere planeerimisel ebaselge ning küsitav kogu mereala planeerimisprotsessi õiguspärasus, seisab volikogu otsuses.
Volikogu leidis, et kuna maakonna piirid merealale ei laiene, ei ole merealade planeerimine maakonnaplaneeringuga õiguslikult korrektne. Maavanem oma pädevuses on seotud üksnes oma haldusterritooriumiga ning jääb arusaamatuks, millisel õiguslikul alusel on Hiiu mereala maakonnapiirid jaotatud.
Õigusselguse riive
Planeeringuprotsessi jooksul on rõhutatud, et Hiiu merealade planeeringuprojekt on “pilootprojekt” ja “et selle läbiviimise kaudu saavad teised õppida”.
Emmaste volikogu hindas, et Emmaste vald ei ole andnud nõusolekut osaleda selles pilootprojektis ning leiab, et arvestades asjaolu, et nii maismaa kui meretuulepargid mõjutavad oluliselt looduskeskkonda, võivad avaldada tugevat negatiivset mõju ümbritsevate elanike heaolule ja omandipõhiõigusele ning et nende rajamine nõuab enamasti ka teiste oluliste objektide (nt nagu elektriliinid, alajaamad) rajamist ja mõjutab elektrisüsteemi toimimist, siis praegune regulatsioon ei ole piisavalt õiguslikult selgelt reguleeritud ning esineb õigusselguse riive.
Õigusselguse põhimõte nõuab, et õigusaktid oleksid sõnastatud piisavalt selgelt ja arusaadavalt, et isikul oleks võimalik piisava tõenäosusega ette näha, milline õiguslik tagajärg kaasneb teatud tegevuse või tegevusetusega.
Mõju turismile puudu
Välja toodi ka turismiga seonduva puudulik käsitlemine. Planeeringu eelnõus käsitletakse erinevaid arengustrateegiad, sh turismi vaatepunktist.
Planeeringu koostamise käigus moodustatud ja erinevaid osapooli esindavas juhtrühmas puudusid turismivaldkonna esindajad.
Kajastatud ei ole turismimajanduse seisukohti selle kohta, kui kaugel meres asuv objekt võib mõjutada rannikul asuvat turismiobjekti ja sealset vaate kvaliteeti ning kuidas vastavat mõju hinnata. Pole hinnatud võimalust rakendada nn puhta silmapiiri põhimõtet, see tähendab, et ehitada lubataks sellisele kaugusele ja sellises suuruses, et seda rannikult näha ei ole.
Pühalepa ja Hiiu vald andsid kooskõlastuse
Samal päeval toimus Pühalepa vallavolikogu istung, kus sama eelnõu päevakorras. Kuue poolt- ja kahe vastuhäälega anti planeeringule kooskõlastus.
Hiiu vallavolikogus oli planeering samal päeval ja volikogu kooskõlastas selle häältega 12 poolt, 3 vastu, 1 volikogu liige jäi erapooletuks.
Käina vallavanem Omar Jõpiselg ütles, et nende volikogus seisab arutelu ees  juulikuu istungil, juhul kui analüüsiga selleks ajaks valmis jõutakse.
Maavalitsuse osakonnajuhataja Aivi Telvik ütles eile, et planeeringu juhtrühma koosolekul [toimus eile – toim] vaadatakse detailselt üle kooskõlastusringilt tulnud ettepanekud. “Juhtgrupp otsustab, mida saab ja on mõistlik planeeringusse sisse lülitada või mis pole asjakohane,” ütles Telvik.
Kooskõlastajaid on kokku 17, neist 15 kooskõlastused olid eilseks laekunud. Kõik on kooskõlastuse andnud, osad ettepanekutega, osad märkusteta. “Kui kõik kooskõlastused on laekunud, ettepanekud arvesse võetud, siis toimub planeeringu vastuvõtmine ja peale seda avalikustamine,” lisas Aivi Telvik.

Veel lugemist:

Teema

Kui kohtad karu, siis esimese asjana püüa jääda rahulikuks, sest Eesti metsade karud ei pea inimest kindlasti mitte saakloomaks, vaid vastupidi – nad väga...

Ahto ilmajutud

Kätte on jõudmas selle aasta esimene sooja-kuumalaine. Õhutemperatuur tõuseb päev-päevalt ja on tõenäoline, et uuel nädalal saab ületatud 30°C piir. Reedel (24.05) ilmapildis suurt...

Püha Lepa Leht

Hiiumaa poliitiline maastik on pidevas muutumises ja seoses sellega on ka Hiiumaal konkurentsitult suurima liikmete arvuga PVO (Pühalepa Vabastus Organisatsioon) saanud tuhandeid kirju. Inimesed...

Taskuhääling

Köikide Jüttude 11. saates käis külas Hiiumaa muuseumi direktor Kauri Kiivramees Saates kuuleb: – kas teadus või kellad-viled? – kust leida suvetöötajaid? – miks...