Jälgi meid

Arutelu

Valla eelarve panustab haridusse

Möödunud nelja­päeval ametist vabastatud Hiiumaa valla­valitsus kiitis päev varem toimunud istungil heaks valla 2022. aasta eelarveprojekti ning andis selle üle valla­volikogule.
Eelarve peamistest parameetritest rääkides prog­noosime üksikisiku tulu­maksu laekumise Eesti keskmisest kiirema kasvu jätkumist. Täpsemalt 5 protsenti enam kui käesoleva aasta tegelik oodatav täitumine ehk 10 miljonit eurot. 2021. aasta eelarves oli see kavandatud 9,58 miljonit eurot.
Kulude poolel mõjutab eelarvet kõige rohkem elektri­hinna tõus. Eelarves oleme kavandanud elektrikulude kasvuks 70 protsenti.
Põhitegevuse tulud järgmise aasta eelarves on 17,44 miljonit ning põhi­tegevuse kulud 15,6 miljonit eurot.
Võrreldes eelarve­strateegiaga on eelarve eelnõus suurenenud põhi­tegevuse tulud 138 000 euro võrra. Sealhulgas maksu­tulud suurenenud 340 000 eurot ja muud tulud 146 000 eurot.
Omatulud vähenenud 199 000 eurot, toetused tegevuskuludeks 150 000 eurot.
Palgatõus tuleb
Eelarvestrateegias ei olnud kavandatud miinimumpalga kasvu ja ka õpetajate palgakasv oli planeeritud väiksemana, kui tegelikult olema saab. Eelarve projektis on arvestatud miinimumpalga kasvuga 654 euroni ja õpetajate miinimumpalga kasvuga 1412 euroni.
Huvikoolide kõrghariduse muusikaõpetajate palga­kasvuks on kavandatud 15 protsenti. Suurem palga­tõus on ka lasteaia kokkadele, arvestades muuhulgas nende suurenenud töökoormust.
Samas ei ole kavandatud hariduse kulude kasvu lapse­vanema jaoks. Lasteaia kohatasu võib Eestis 2022. aastal olla kuni 130,80 eurot kuus. Hiiumaa vallas on osalustasuks 30 eurot kuus. Kahe või enama lapsega peres teise lapse eest 25 eurot, kolmanda ja järgneva lapse eest osalustasu ei maksta. Hiiumaa valla lasteaia nimekirjas oleva lapse vanem on vabastatud toiduraha maksmisest. See kulu kaetakse valla eelarvest.
Investeeringuid enam kui 5 miljoni eest
Investeerimistegevuseks on kavandatud 5,2 miljonit eurot. Arendusobjektidest on töös näiteks Palade spordi­hoone renoveerimine ja Kärdla põhi­kooli uue õppe­hoone rajamine. Lõpule jõuab Hellamaa sotsiaalküla projekteerimine ning teeme ettevalmistusi Kärdla lasteaia uue hoone ehitamiseks.
Kavas on Sõru jahisadama ja Naistlaiu sadamataristu arendamine, aga ka Kalana sadama-ala ja jahisadama poolelioleva taristu väljaarendamine.
Omaosalus on planeeritud viimase miili meetmele ehk kiire internetiühenduse taristu­võrgu väljaehitamiseks. Aga ka Kõrgessaare kergliiklustee ehitustöödeks, mis sai toetuse MATA meetmest.
Toetusi põhivara soetuseks antakse pool miljonit eurot. Sealhulgas hajaasustuse programmi toetused 222 000 eurot, mis tähendab, et selles programmis on uuel aastal viiendiku võrra rohkem vahendeid. Hiiumaa Haigla toetuseks on planeeritud
253 000 eurot tervisekeskuse rajamiseks. Puuetega inimeste eluasemete kohandamiseks on eelarves 10 000 eurot.
Väiksematest investeeringutest on ees ootamas näiteks Emmaste lasteaia rühmaruumide põrandate vahetamine, Käina kooli kammersaali projekteerimine ja Kärdla lasteaiale rataste varjualuse hankimine.
Kavas on ka põhivara müüa – Polgu võimla ja Ollima kuivati.
Võlakoormus kasvab
2021. aasta lõpuks kujuneb valla netovõlakoormuseks umbes 60 protsenti, mis uuel aastal kasvab. See tähendab, et peame hoolsalt oma eelarve struktuuri ning tegevusi planeerima. Oluline on hoida tugevat tulemit. Mida suurem on eelarve põhi­tegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse finantseerimisvõimekus.
Hiiumaa valla põhitegevuse tulem on 2 miljonit eurot. Põhitegevuse tulemi suhe põhitegevuse tuludesse on 12 protsenti.
Viimaste aastate kogemus kinnitab, et suudame samaaegselt suuri investeeringuid ellu viia, tagada igapäevaelu toimimise ning hoida rahaasjad korras. Sellel kursil jätkame.

HERGO TASUJA
vallavanem

Veel lugemist: