Connect with us

Uudised

Ulukikahjude ennetamise teatis esita enne 1. maid

erakogu
Jahimehed ootavad maaomanikelt teavet metsaaladest, kus nad saavad aidata ulukikahjustusi ennetada. Ulukikahjustuste ennetamise teatis tuleb esitada 1. maiks selle jahipiirkonna kasutajale, kuhu omaniku maad jäävad.
Kui maaomanik ja jahipiirkonna kasutaja on sõlminud maa jahindusliku kasutamise lepingu, hüvitab jahipiirkonna kasutaja uluki tekitatud kahju maaomanikule sellise kokkuleppe järgi, nagu osapooled on omavahelises lepingus määranud.
Kui maaomanik ja jahipiirkonna kasutaja ei ole lepingut sõlminud, on maaomanikul õigus soovida kahju osalist hüvitamist seaduses oleva ulukite tekitatud kahju hüvitamise korra järgi. Hüvitise määr on kuni 100 eurot hektari kohta, kuid hüvitamise eelduseks on koostöötahe – jahiseaduse §44 lg 5 alusel peab maaomanik iga aasta 1. maiks jahipiirkonna kasutajale esitama ulukikahjustuste ennetamise teatise.

KRISTEL ARUKASK
Eesti Erametsaliidu projektijuht

Mis peab teatises kirjas olema?
Teatises tuleb ära näidata, kus asuvad need põllumajanduskultuurid või okaspuu-uuendused või -puistud (seadus võimaldab hüvitist küsida vaid okaspuu puhul), mille puhul maaomaniku arvates on ulukikahjustusi karta. Samuti tuleb teatisesse märkida, missuguseid abinõusid maaomanik ise on oma vara kaitseks kasutanud või kavatseb kasutada.
Kaitseabinõu on näiteks kultuuride töötlemine repellentidega ehk ulukipeletusvahenditega.
Teatise võib esitada maaomanik ise või tema soovil muu isik (nt metsaühistu), kes teda esindab.
Kuidas kahjustusi ennetada?
*Tee kindaks põllumajanduskultuurid, okaspuu-uuendused ja okaspuupuistud, mille puhul on oht olulisteks ulukikahjudeks.
*Lae Eesti Erametsaliidu kodulehelt (www.erametsaliit.ee) alla soovituslik teatise vorm või koosta see ise.
*Kanna vajalik info teatise vormi ning edasta teatis (e-posti teel, kirjaga või personaalselt) selle jahipiirkonna kasutaja esindajale, kus kaitset vajavad metsa- või põllukultuurid asuvad.
*Jahipiirkondade asukohad ja kontaktid leiad metsaregistri avalikult veebilehelt http://register.metsad.ee/avalik/
* Kui jääd teatise koostamisega või jahipiirkonna kasutaja leidmisega hätta, tasub pöörduda kohalikku metsaühistusse. Samuti võib volitada metsaühistut enda eest teatist esitama.
* Kui teatis on jahipiirkonna kasutajale esitatud ja kahjustused siiski ilmnevad, on sul õigus rahalisele kompensatsioonile ühe vegetatsiooniperioodi jooksul kuni 100 eurot hektari kohta aastas.
Millal maaomanik hüvitist ei saa?
•Ta on kirjalikult keelanud oma kinnisasjal jahipidamise.
•Põllumajanduskultuuri kahjustatud ala on väiksem kui 100 m².
•Põllumajanduskultuuri kahjustus üle 5 ha suurusel põllumaal on tekkinud välispiirist esimese 10 m ulatuses.
•Uuendataval metsamaal on vähemalt 1500 kahjustamata okaspuud hektari kohta.
•Puistus on esimeses ja teises rindes kokku 1200 kahjustamata okaspuud hektari kohta.
•Ta ei ole jooksva aasta 1. maiks esitanud jahipiirkonna kasutajale ulukikahjustuste ennetamise teatist.
•Ta ei ole rakendanud ulukikahjude ennetamise teatises välja toodud meetmeid ulukikahjude ennetamiseks.
•Ta on takistanud ulukikahjustuste ennetamise teatises näidatud kohas jahipidamist.

Allikas: jahiseadus

Veel lugemist:

Uudised

Kütusefirma Olerex varem ööpäevaringselt avatud Kärdla tankla sulgeb nüüd uksed juba kell 23, mis tähendab, et süüa sealt öösel enam ei saa.  Kärdla tankla...

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit...

Külalugu

Proovigu vaid keegi öelda, et  Kärdlas asuv Jaburate küla pole küla – nimi teeb kohast koha. Seda kinnitavad tunnustatud jaburoloogid.  Jaburaid on aastate jooksul...