Connect with us

Uudised

Ühekordne rahasüst või usalduslik partnerlus

Käina kant võttis omale volikogu tasandil olulise vastutuse hakata saart kokku liitma. Esimene plaan oli Käinal (25.05.2016) moodustada Emmaste, Pühalepa ja Käina valdade baasil uus ühine vald. Kolm valda on oma näitajate ja majandusliku seisu poolest üsna võrdsed partnerid.

Emmaste ja Pühalepa võtsid ettepaneku vastu, et koos Käinaga moodustada tugev, kolme tugeva osavallaga omavalitsus. Kõik kulges nagu peab, alguses konsultatsioonid ja siis läbirääkimised. Seda tööd tehti kogu suve, koos riigi poolt abiks kutsutud konsultantidega töötati välja ühinemislepingu kokkulepet.

Peamised põhimõtted olid: kolm tugevat osavalda tänaste valdade piires; kolm valimisringkonda, et esindatus ühtses volikogus oleks Emmastest, Pühalepast ja Käinast võimalikult võrdselt tagatud. Valla eelarve formeeritakse alt üles põhimõttel ning osavaldadele tagatakse tulude praeguse proportsiooni alusel iseseisev põhitegevuse eelarve ja selle täitmise juhtimine. Eelarvevahendite ülejäägi kasutamise üle otsustab osavald. Osavaldades töötavad vajalikud ametnikud, et säilitada kohapealsed hea kvaliteediga teenused. Seniste valdade asutused oma personalidega jätkavad tööd. Lepiti kokku, et tippspetsialistid palgatakse kolmele osavallale ühiselt, vastavalt vajadustele ja võimalustele. Teenuste tase ühtlustatakse ühises vallas nii, et elanikele jääksid alles kodulähedased võimalused, millega ollakse harjutud ja arvestatud. Näiteks kõigis lasteaedades kaotatakse kohatasu nagu seda on teinud Pühalepa vald.

Pühalepa ja Emmaste valdades kujunes välja hoiak ühineda neljapoolsete läbirääkimistega pärast seda, kui kolmepoolsetega on jõutud lõpule. See seisukoht oli üldiselt teada, kindlasti ka Käina

valla juhtidele.

Mida lähemale augustikuu jõudis, seda rohkem hakkasid läbirääkimiste algatajad, osa Käina poliitikutest, rõhuma sellele, et tuleb ära kasutada liitumisrahad ja Hiiu valla nõrk olukord, et ta läbirääkimistel seljatada.

Pühalepa vallavolikogu oli juba juunis Käina ettepanekut vastu võttes otsustanud, et peab läbirääkimisi ainult kolme vallaga. Sama meelt oli ka Emmaste vald.

Tuletame meelde, et 18.02.2016 tegi Hiiu vald kõigile teistele Hiiumaa valdadele ettepaneku alustada liitumist. Sellele ettepanekule ütlesid “ei” Käina vald koos Emmaste ja Pühalepaga.

24. augustil 2016 tegi Käina vallavolikogu uue ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi Emmaste, Käina, Pühalepa ja Hiiu vallaga ja plaanis lõpetada kolmesed läbirääkimised. Kõik Käina volikogu liikmed aga ei olnud selle otsusega nõus, vaid pooldasid Emmaste ja Pühalepa vallaga läbirääkimiste jätkamist ilma Hiiu vallata. Tarmo Mänd ja Rein Urman suutsid Käina volikogule selgeks teha, et nende läbirääkimiste lõpetamine oleks suur viga ja seniste partnerite petmine. Seepeale otsustas Käina vald mitte lõpetada kolmeseid läbirääkimisi ja tegi teist korda ettepaneku Emmastele ja Pühalepale ning esimest korda Hiiu vallale alustada paralleelsete ühinemisläbirääkimistega.

Emmaste ja Pühalepa vald pandi fakti ette. See ei olnud ei läbi räägitud ega ühine otsus läbirääkimiste käigus, et kaasame ka Hiiu valla. Ilmselt oli lootus, et see “neelatakse alla” ning Emmastest ja Pühalepast saavad kaks “karku”, kes hoiavad Käina valda Hiiu vallaga läbi rääkides püsti. Käina vallavolikogu esimees kinnitas, et jõus on mõlemad läbirääkimised, esimene Käina, Emmaste ja Pühalepa ning teine kogu Hiiumaa.

Järgmise sammuna võttis Käina ilma Emmaste ja Pühalepa käest nõusolekut küsimata ühistööna pooleli oleva kolme valla liitumislepingu ja alustas selle pinnalt läbirääkimisi Hiiu vallaga. Emmaste ja Pühalepa valdadega seni kokkulepitud põhimõtted hakkasid uue partneriga läbirääkimistel muutuma. On olemas kirjavahetus, mis seda kinnitab.

Täiesti arusaamatu on edasine käitumine, asuda omavoliliselt survestama Pühalepa ja Emmaste volikogusid, liitumaks otse neljapoolsete läbirääkimistega (ka see kirjavahetus on olemas), viidates asjaoludele, et aega on jäänud väheks ja Hiiu vallaga läbi rääkides on kaitstud kolmepoolsete läbirääkimiste põhiseisukohad. Tänaseks on selgunud midagi muud, selgub kui lugeda Käina ja Hiiu valla ühinemislepingu projekti.

Ei Käina valla volikogu esimehel Üllar Padaril ega vallavanemal Omar Jõpiseljal polnud volitusi kolmepoolsete läbirääkimiste lõpetamiseks, volikogu oli otsustanud teisiti. [13liikmelise Käina

vallavolikogu kohalolnud 9 liiget hääletasid kõik kolmepoolsete läbirääkimiste lõpetamise poolt. Istungil mitte osalenud Tarmo Mänd ja Rein Urman edastasin oma eriarvamuse kirjalikult. – toim]

Vajalik on kõigile teada asjaolu, et Pühalepa ja Emmaste volikogude seisukohad muutusid just pärast sellist käitumist. 25. oktoobril otsustas Pühalepa vallavolikogu häältega kuus poolt (valimisliit Koduvald) ja neli vastu (valimisliit Hiiumaa Heaks) mitte alustada teistkordseid läbirääkimisi, vaid viia lõpule alustatud kolmepoolsed.

31. oktoobril otsustas Emmaste vallavolikogu häältega kuus poolt kaks vastu mitte alustada läbirääkimisi ühe valla moodustamiseks Hiiumaal. Ka Emmaste vald soovis viia lõpule alustatud kolmepoolsed läbirääkimised. Emmaste vallavolikogu hindas oma otsuses, et lähtudes eelkõige rahvastiku ülekaalukalt suuremast kontsentratsioonist Hiiumaa põhjaosas ja ligilähedaselt 50 km distantsist saare lõuna- ja põhjaosa vahel, on Hiiumaal arengute tasakaalustamiseks ning kohaliku elu parimal viisil korraldamiseks ja juhtimiseks vajalikud vähemalt kaks võimekat ja elujõulist omavalitsust. Hiiumaa lõunaosas, Emmaste valla piirides, säilivad seeläbi paremad pikaajalised eeldused elukohalähedaste teenuste, töökohtade püsimiseks ja püsielanike igapäevaste vajaduste rahuldamiseks.

1. novembril otsustas Käina vallavolikogu kahjuks lõpetada Pühalepa ja Emmastega läbirääkimised, kuigi senised partnerid soovivad koos Käinaga Hiiumaal kahe valla moodustamiseks ühinemisprotsessiga edasi minna saare arengueelduste tasakaalustamise eesmärgil.

Praeguseks on Käina ja Hiiu valla ühinemise dokumendid rahvale tutvumiseks üleval. Neis ei ole enam algselt kokkulepitud tugevat osavalda oma eelarvega ja sellega puudub kaitse valla asutuste säilimiseks, lisandunud on volikogu liikmete suurenenud arv, millega väiksemate piirkondade hääled saavad väiksema osakaalu, ühinemislepingut saab muuta oluliselt väiksema arvu volikogu liikmete häältega, vallakeskuseks on Kärdla, mis on üheks tasakaalustamatuse sümboliks.

Leiame, et ühinemisele järgneks ääremaastumine. Selgelt paistab välja, kuidas Käina peale liitumist võtab sarnaselt Kõrgessaare vallale kanda Hiiu valla kuludekoorma.

Praegu käib süüdlaste otsimine. Selge on see, et Käina valla juhid võtsid endile olematud volitused, eirates Käina volikogu otsust kolme poolsete läbirääkimiste lõpuleviimise kohta ning püüdes esindada Pühalepa ja Emmaste volikogusid Hiiu vallaga läbi rääkides.

Selline kahepalgeline käitumine mingi olematu rahasumma nimel nurjas eos ühtse Hiiumaa valla tekke.

TOOMAS REMMELKOOR Pühalepa vallavolikogu esimees

TIIT PAULUS Emmaste vallavanem

ANTTI LEIGRI Pühalepa vallavolikogu aseesimees

Veel lugemist:

Digileht

Esmaspäevast alates Hiiumaad katnud paksu udu tõttu jäid teisipäeval ära kõik Kärdla-Tallinn lennud. Lõplikult taandub udu neljapäevaks. Udu on nii tihe, et näiteks Heltermaa...

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Uudised

Vallavalitsus määras sel nädalal ametist lahkuva Kõrgessaare osavallavanema Niels-Peter Rattiste kohusetäitjaks Pühalepa vallavanema Lilli Elleri, kes varemgi töötanud neil kahel ametikohal korraga. Kolmapäeval kogunesid...