Connect with us

Uudised

Toetused MTÜdele jäävad soovitust väiksemaks

Erakogu
Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kohta avaldas aprillis-mais arvamust 45 vastajat. Valla kultuuri­spetsialisti Eve Ellermäe sõnul on taotluste kiirema läbivaatamise kõrval ilmne vajadus suuremate toetuste järele.
Hiiumaa valda registreeritud mittetulundusühingute arv on statistikaameti andmetel 445, küsitlusele vastas neist ligikaudu kümme protsenti. Vastustele tuginedes ütles Eve Ellermäe, et kuigi enamik oli ühingute toetamise kehtiva korraga üldjoontes rahul, on muudatusi siiski vaja. Kõige enam oodatakse protsessi kiirenemist – aeg taotluse esitamise ja toetuse eraldamise või mitteeraldamise otsusest teatamise vahel peaks olema lühem. Samuti tuli selgelt välja, et sihtgrupp ootab toetus­summade suurendamist.
Küsitluse läbiviija sõnul paistis silma, et menetlus­protsessi puudutav sõnastus vajab täpsustamist ning hindamis­kriteeriumid selgemalt väljatoomist. “Tehti ka ettepanek veebipõhisele elektroonilisele taotlemisele ja aruandlusele ülemineku kohta, mis ongi plaanis veel käesoleval aastal,” ütles Ellermäe.
Kui märtsis toimus MTÜde ümarlaud, oli Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord seal ühe teemana päevakorras. Toona ütles Ellermäe, et soov on võimalikult laiapõhjaliselt teada saada sihtgrupi vajadusi ja probleeme seoses taotlemisega ning liikuda seejärel edasi volikogule esitatava eelnõu suunas. “Kui eelnõu on enam-vähem koos, tutvustame seda MTÜdele ka,” lisas ta.
Keskmine toetus 400 eurot
Tänavused tegevustoetused MTÜdele selgusid aprilli lõpuks. Emmaste osavalla valitsuse eelarvest eraldati 11 ühingule kokku 4700 eurot, Käina osavallas 21 ühingule 7000 eurot. Pühalepa osa­vallas oli toetusesaajaid 19 ja summa 7320 eurot. Kõrges­saare osavallas toetati 23 ühingut summas 8590 eurot ning Kärdla osavallas 29 ühingut 15 000 euroga. Viies osavallas kokku oli toetus 42 610 eurot. Kuna osa ühinguid sai toetust mitmest osavallast, ei ole toetusesaajate arv eelpool toodud numbrite summa, vaid väiksem, ligi 50.
Kehtiva korra järgi saab suurim tegevustoetus olla 1000 eurot. Tegelikult kujunes Kärdlas  keskmiseks toetussummaks 517 eurot, teistes osavaldades jäi see vahemikku 333 kuni 427 eurot. Enamus ühinguid said väiksema toetuse kui taotlesid, oli ka ühinguid, mille taotlused jäid rahuldamata.
Tegevustoetuse kõrval teenuslepingud
Käina osavald on kasutanud võimalust sõlmida mitte­tulundusühingutega käsundus­lepinguid, tellides ühingult teenust ja aidates katta tegevuskulusid. Kuriste Haridusselts MTÜ juhatuse liige Hille Kõrva ütles, et nendel on alates 1. maist osavallaga sõlmitud leping küll üheks aastaks, aga seda saab pikendada. “Edaspidi ei hakka me tegevustoetust enam taotlema, kui asjad lähevad samamoodi kui seni,” ütles Kõrva, kelle sõnul on niimoodi parem. Põhjendusena tõi ta välja suurema kindlustunde, sest nüüd on kergem küla­seltsi suure muinsuskaitsealuse hoone korrashoiuga seotud kuludega toime tulla. Majakindlustuse ja suure elektrikulu on selts varem osaliselt maksnud tegevus­toetuse arvelt. “Aga ega see päris õige ikka pole, sest kinnisvara haldamine pole ju niisugune tegevus nagu seal korras mõeldud on – ringid ja üritused,” lausus Kõrva. Nüüd hõlmab leping nii giiditeenuseid Kuriste kirikus turismi­hooaja nelja kuu jooksul, surnuaia aasta­ringset hooldust, paremat ligipääsu huviringidele ning mitme­suguste ürituste korraldamist. Selleks aastaks on planeeritud summa 3200 eurot.
Ka MTÜ Orjaku Külaselts juhatuse liikme Margit Kääramehega sõlmitud lepinguga ostab Käina osavald teenust – ürituste ja näituste korraldamist suve­perioodil ning külamaja hoonete kasutus­kõlblikuna hoidmist ja kasutamise võimaldamist kogukonnale aastaringselt. Eesmärgiks – nagu kirjas lepingus – on elu muutmine aktiivsemaks Kassaris ja kogu vallas, ürituste hulga suurenemine ja nende parem leitavus tänu reklaamile ja teavitusele. Lepingu täit­miseks eraldab osavald 3200 eurot aastas. Järgnevateks perioodideks tuleb külaseltsil esitada tegevuste plaan ja seletuskiri, möödunud aasta kohta aruanne.
Näide käsunduslepingu kohta on tuua ka Emmaste osavallast, kus osavalla­valitsus ja Sõru Merekooli selts on leppinud kokku purjetamisõppe korraldamises. Selts saab kasutada vallale kuuluval Merekeskuse kinnistul asuvat ja SA-le Hiiumaa Sadamad hoonestus­õigusega antud kuuri purjetamis­vahendite hoidmiseks. Lepingu täitmise eest tasub osavald 3000 eurot.
Pühalepa osavallas on lisaks tegevustoetustele tänavu sõlmitud ka investeerimis­toetuse leping, milles partneriks mitte­tulundusühing. Selle lepingu järgi rajab toetuse saaja, MTÜ Ungrukivi Selts Helter­maa külla ühe elektrijalg­rataste laadimispunkti ning tagab seitsme aasta kestel selle kasutamise. Osavald tasub töö eest 10 000 eurot. Lepingu aluseks oli Riigi tugiteenuste keskuse määratud toetus projektile “Elektri­jalgrataste rendivõrgustiku käivitamine Hiiumaal”.
Toetus huvitegevuseks
Mittetulundusühingud, aga ka ettevõtted, mis liigituvad erahuvikooliks või era­spordi­klubiks, saavad valla­valitsuselt vastava korra alusel küsida toetust laste ja noorte huvi­tegevuseks. Näiteks MTÜ Tantsumajakas, MTÜ Hiiumaa Haridusselts, MTÜ Hiiumaa Laskespordi klubi, Spordi­klubi Dagö DG, Hiiumaa Tenniseklubi,
OÜ Ideeklaas on Hiiumaa vallavalitsusega sellise lepingu sõlminud. Sihtotstarbelise toetuse summad ulatuvad 1611 eurost, mida saab Laske­spordi klubi, Tantsumajakale makstava 9569 euroni. Toetus Tenniseklubile on 5993 eurot, Hiiumaa Haridusseltsile 2057 eurot, Ideeklaasile 1721 eurot aastase töö eest.

Veel lugemist:

Galerii

Laupäeval Käinas toimunud Hiiumaa kevadlaadale tõi ilus ilm kokku 43 erinevat müüjat. Laada korraldanud Hiiumaa Tarbijate Ühistu juhi Kaja Antonsi sõnul läks laat igati...

Uudised

Kui volikogu istungitel on tavapäraselt rohkem küsimusi opositsioonil, siis seekord pommitas vallavalitsust kriitiliste küsimustega äsja osavallavanema ametist vabastatud reformierakondlane Aivar Viidik. Aivar Viidiku sõnavahetused...

Teema

Nüüdsest saab Hiiumaal minna iseseisvalt ämmaemanda vastuvõtule, perearst saab määrata koduõenduse ning haiglas olijatele on võimalik pakkuda sotsiaaltöötaja tuge.  Iseseisvat ämmaemanda vastuvõttu seni haiglas...

Uudised

Möödunud laupäevast alates tegutseb Kärdlas mittetulunduslik ühendus, millele asutajad andsid nimeks Kärdla Linna Selts. Tegu on seltsiga, mille liikmed toetuvad omaalgatusele ja seavad eesmärgiks...