Jälgi meid

UUDISED

Olmeloogika: prügi sorteerides ei teki seda rohkem

Esimesed omavalitsused katsetavad elanike valmidust biojäätmeid liigiti koguda. Proovitakse nii hea kui ka halvaga. Harjumus ja oskus on visa tekkima, sest see tundub inimestele arusaamatu, ebamugav.
Üllatus on aga suur, kui selgub “klassikalise prügi” vähesus jäätmete liigiti kogumisel. Liigiti kogutud jäätmete ülevaade võib vähendada ka oluliselt tarbimist ja mõjuda hästi rahakotile.
Kui jäätmeid liigiti koguda, tekib segaolmejäätmeid peaaegu olematu hulk. Proovige. Paberit ja pappi ei pea mahutama tavapärasesse prügikasti kraanikausi all: vanapaberi, paber- ja papp-pakendid saab panna hoopis rõdule, majapidamisruumi, mõnda sahtlisse või kappi. Ka pakendeid, sh klaaspakendeid pole vaja suruda kraanikausi alla, needki võiksid leida koha mujal. Muide, segaolmeprügi prügikast saab enamasti nii kiiresti täis just seepärast, et sinna pannakse pakendid. Kui need aga eraldi koguda, ei jää segaolmekasti peaaegu mitte midagi.
Kui ka biojäätmeid eraldi koguda, on olmeprügi jaoks vaja üha väiksemat prügikasti. Paljud küsivad kindlasti: kas biojäätmete kogumine tekitab tuppa haisu? Vastus on: ei tekita. Kui tühjendad anumat paari-kolme päeva tagant, ei hakka see haisema, talvel tõenäoliselt peab vastu kauemgi. Proovige.
Mis aga eriti tähtis: on ju loogiline, et jäätmekogus jääb samaks ka siis kui seda liigiti koguda. Niisiis “mul pole selleks ruumi” vabandus ei kehti.
Miks me oma toitu põletame?
2021. aastal vastu võetud jäätmeseaduse nõude kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel korraldada ka biojäätmete (sh aia- ja haljastujäätmete) eraldi kogumine igalt tekkekohalt, kui neid ei ole võimalik sealsamas kompostida. See nõue tuleb täita nii, et kõik vallas või linnas elu- või tegevuskohta omavad isikud koguksid hiljemalt 2023. aasta viimaseks päevaks biojäätmeid eraldi. Vastutus selle saavutamise eest lasub kohalikul omavalitsusel. Praegu ei ole Eestis veel ühtegi omavalitsust, kus oleks kogu selle territooriumil biolagunevate jäätmete liigiti kogumine korraldatud kõigi jäätmevaldajate jaoks!
Samal ajal on jäätmevedajate sõnul Eestis veopiirkondi, kus biolagunevate jäätmete liigiti kogumist harrastab täna vähem kui 1% jäätmevaldajatest. Õnneks on ka paremaid näiteid – piirkondi, kus liigiti kogutud biolagunevate jäätmete kogus veopiirkonna segaolmejäätmete tekkest moodustab kuni 15%. Aga ka see on vähe, arvestades, et Eestis tekib liigiti kogutud biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid u 13 500 tonni ning aia- ja haljastujäätmeid u 23 000 tonni aastas (2019).
Biojäätmete koguteke aastas on tegelikult aga veelgi suurem, kuna ka segaolmejäätmete hulgas sisaldub sortimisuuringu järgi u 32% ulatuses biojäätmeid (kokku ligikaudu 150 000 tonni). Suur osa nendest läheb kas põletusse või prügilasse ladestamisele. See on jõhker raiskamine.
Sisuliselt põletame või matame toitu, mille oleme omale ostnud söömiseks. Lisaks maksame selle eest mitu korda: kuna Eestis kehtib põhi-
mõte, et saastaja maksab ning jäätmete käitlemise kulud katab jäätmete tekitaja, siis maksame toitu ostes, seda transportides segaolmejäätmetena ka veel käitlemise eest. Segaolmejäätmete vedu läheb ajaga ainult kallimaks, sest ringlussevõtt peab olema odavam kui põletamine ning ladestamine.
Jäätmed mõjutavad tervist
Õhu-, vee- ja toidu kvaliteedi seost tervisega suudavad kõik seostada. On viimane aeg seostada tervisega ka jäätmeid. Kehv jäätme-
käitlus ja prügistamine reostab keskkonda, näiteks mere- ja rannikusüsteeme, aga ka õhku! Jäätmed mõjutavad keskkonda ka kaudselt: see, mida ei võeta ringlusse, on ressursside kadu. Teisisõnu – tekitavad uute toormaterjalide tootmise, transpordi ja tarbimise vajadust.
Kui biojäätmed on sortimata ja kasutusse võtmata, on need samuti tervisele otsene oht: segaolmejäätmed, mis ladestatakse prügimäele ning mis sisaldavad biojäätmeid, hakkavad roiskuma. See tekitab prügilagaasi ja sealjuures ka haisu. See on metaan, mis põhjustab kliimamuutusi ja seeläbi omakorda uusi tervise-kahjusid.
Biojäätmed on väga hästi ringlusse võetav materjal, sealjuures nii, et metaani ei eraldu õhku – selleks on vaja tehast – biogaasitehast. Biogaas on aga võtmesõna tänases energia-julgeolekus. Toidujäätmetest toodetavat biogaasi on samuti võimalik laialdaselt kasutada näiteks ühistranspordi kütusena. Seega, kogu kartuli-, banaani- ja arbuusikoored eraldi ning aitad panustada lisaks õhupuhtusele ja tervisele ka energiatootmisse ja julgeolekusse.
Puudu on ainult üks samm: biojäätmed on vaja segaolmest välja saada!
10 fakti, mida peaks igaüks teadma biojäätmetest

  • Biojäätmed on nii köögijäätmed kui ka aia- ja haljastusjäätmed.
  • Biojäätmed on väga hästi ringlusse võetav materjal.
  • Kui koguda biojäätmeid liigiti, jõuab sellest ringlusesse 100%.
  • Kui koguda biojäätmeid konteinerisse, on kõige mõistlikum panna need konteinerisse lahtiselt. Võib panna ka paberkotis või täielikult biolaguneva ja komposteeruva kotiga. Nipp: pane bioämbri põhja papist munakarp, see püüab kinni vedelikud ning laguneb pärast koos jäätmetega.
  • Kui teed ise komposti, väldi kindlasti plasti sattumist komposti hulka.
  • Kui panna biojäätmed segaolmejäätmete konteinerisse, satuvad need põletusse või prügilasse, kus lagunemisel eraldub metaan, mis on üks kasvuhooneefekti põhjustavatest gaasidest.
  • See, et biojäätmed valatakse prügiautos kõik kokku, on linnalegend: moodsatel prügiautodel on kaks kambrit: korraga saab auto võtta kortermaja juurest peale nii segaolmejäätmed kui ka biojäätmed. Sealt tulevadki jutud, et valati kõik kokku.
  • Kõige mõistlikum on biojäätmetest toota biogaasi, mida saab kasutada elektri tootmiseks, majapidamistes kütmiseks või autode kütusena. Nii saab igaüks panustada ka energiajulgeoleku suurendamisse – lihtsalt toidujäätmeid eraldi kogudes saab aidata panustada kodumaisesse energiatootmisse.
  • Kompostimisel läheb raisku jäätmetes olev energeetiline ressurss – gaas, lisaks tekib kompostimise käigus tuntav haisuhäiring ning kompostil puudub arvestatav turunõudlus ja kasutusotstarve.
  • Biojäätmete liigiti kogumine ja materjalina ringlusesse suunamine vähendab prügimäel prügilagaaside teket. Täna, kus meie segaolmejäätmetes on 30% biojäätmeid, on segaolmejäätmete ringlussevõtt välistatud – biojäätmed rikuvad ka kõik teised materjalid.

MARGIT RÜÜTELMANN
Eesti ringmajandusette-
võtete liidu tegevjuht

Veel lugemist:

UUDISED

Kui küsitlustulemustele tuginedes on Hiiumaa elanikud tublid jäätmete liigiti kogujad, siis biojäätmete kohta seda veel öelda ei saa. Kinnistuid on Hiiumaa vallas kokku 4437,...

UUDISED

Võib-olla oleks rõõmsalt kollane kortermaja Kärdlas, Heltermaa maantee ääres tulnud värvida hoopis roheliseks, et rõhutada keskkonnasõbralikku mõtteviisi, mida korteriühistu liikmed järgivad  lisaks energiat säästvale...