Connect with us

Nööbist kinni

Nööbist kinni

Kuidas lõppes teenistuslik järelevalve ametikooli direktori Ülo Kikase tegevuse üle?
Vastab haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kutse­hariduse osakonna asejuhataja, ametikooli nõunike kogu liige Teet Tiko: “Märtsis viis HTM Hiiumaa ametikoolis läbi teenistusliku järelevalve, mille käigus kontrolliti peamiselt kooli juhtimist. Järelevalve on kooli jaoks eelkõige toetav protsess, mis aitab kitsaskohad välja tuua ja neile lahendusi leida.
Järelevalve tuvastas, et kooli juhtimises, tegevuste planeerimises ja töötajate kaasamises on vajakajäämisi, millega on vaja tegeleda. Mõned näited: oluliseks murekohaks on, et kooli edukaks toimimiseks puudub kogu vajalik personal, mitmed olulised ametikohad on täitmata. Ühtlasi on kinnitamata töötajate koosseis ning töölepingud ei ole vastavuses õigusaktidega. Korraldamata on õpilasesinduse valimine. Viimase nelja aasta jooksul on korduvalt juhitud direktori tähelepanu personalijuhtumise arendamisele. Ka õppekasvatustöös ja arendustegevuses on puudujääke. Näiteks ei ole kooli õppekavad nõuetekohaselt koostatud ja kinnitatud ning õppekorraldus ei ole täiel määral kooskõlas kutseõppeasutuse seadusega. Samuti ei toimi sisehindamine ja sisehindamisaruannet ei ole esitatud. Ka õppenõustamine ja tugitegevuste süsteem ei ole korras ning puudub hädaolukorra lahendamise plaan. Kooli üldises asjaajamises on puudujääke: näiteks on probleeme dokumentatsiooni vormistamisega, andmete kandmisega EHISesse [Eesti hariduse infosüsteem – toim] jne.
Sellest lähtuvalt tehti teenistusliku järelevalve tulemusena nende puudujääkide likvideerimiseks koolijuhile mitmeid ettekirjutusi.
Praeguseks on kooli direktor Ülo Kikas esitanud lahkumisavalduse. Konkurss uue direktori leidmiseks kuulutatakse välja eeldatavalt maikuus.”
Küsis HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa jahimehed on rajakaamerate fotode analüüsimisega  jõudnud arusaamisele, et seni arvatud ühe karu asemel, peab neid saarel olema vähemalt kaks. “Meie rahva hulgas on...

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...