Jälgi meid

UUDISED

Kõrgessaare arengustrateegia koostamine algab

Tuuli Tammla
Aprillikuu istungil andis Hiiumaa vallavolikogu Kõrgessaare osavalla vanemale Niels-Peter Rattistele volitused, vedada Kõrgessaare arengu­strateegia 2030+ koostamist. Strateegiat toetab valitsemisperioodi, nelja aasta pikkune Kõrgessaare programm, mille aastane maht 125 000 eurot.
Osavallavanem tegi valla­valitsuse eelnõu kohta voli­kogu 21. aprilli istungil ette­kande, alustades Kõrges­saare kandi rahvaarvu muutustest. Selgub, et kui osavalda on elanikke juurde tulnud, siis Kõrges­saare aleviku ja osa­valla teise keskuse, Lauka küla elanike arv on vähenenud. Samal ajal pole viimaste aastate jooksul suuri investeeringuid Kõrgessaare piirkonda tehtud ja kadunud on palju töökohti, nt kunagise kalatehase töökohad.
Volikogu liige Antti Leigri küsis, kas peale programmi realiseerimist on osavalla­vanema lõppsihtpunkt taastada Kõrgessaare vald?
Rattiste vastas, et kindlasti ei ole see eesmärk, ees­märgiks on teha tasa see kaheksa aastat, mil Kõrgessaare kandi arengusse ei ole oluliselt panustatud.
Veel küsis Leigri, kas tuleks koostada näiteks ka Pühalepa programm, mis võtaks aluseks selle, mis oli nende vallas enne liitumist ja mida Leigri väitel nüüd enam ei ole.
Rattiste vastas, et kui Püha­lepa kogukond nii tunneb, võiks nad mõelda sarnaselt Kõrgessaare kogukonnale ja selles suunas. “See, et Kõrges­saare arengustrateegia algatatakse, on ikkagi poliitiline eesmärk, mille sisend on lähtunud just nimelt kogukonnast ja kogukonna tajust, et Kõrgessaare on jäetud kõrvale või unarusse,” ütles osavallavanem, kes kandideeris valimisliidus Ühine Hiiumaa.
Oma sõnavõtus kutsus volikogu liige Eiki Nestor (SDE) osapooli lõpetama vastandumise, kas Kõrgessaare osavallale kunagise ühinemise käigus tehti liiga või ei tehtud – siis saab töösseminevast dokumendist tema sõnul üks korralik strateegia.
Volikogu liige Inge Talts (KE) lisas oma lühisõnavõtus, et tema meelest on Kõrgessaare piirkonnale siiski liiga tehtud.
Vastu võeti ühehäälselt
Kõigi kohalolnute, 21 poolthäälega võeti otsus vastu.
Volikogu esinaine Anu Pielberg ütles volikogu otsust kommenteerides, et tegemist on väga olulise dokumendiga, mille koostamisel oodatakse osalema nii piirkonna püsi­elanikke kui suvehiidlasi.
Kõrgessaare piirkonna elanike arv on viimase kaheksa aastaga kasvanud 5,8 protsenti, kuna aga muu areng on pikema aja jooksul seisma jäänud, on plaan suunata sinna lisarahastust investeeringuteks, selgitas Pielberg.
Enne aga on vaja koostada strateegiliselt läbimõeldud plaan Kõrgessaare piirkonna arendustegevuseks, et luua piirkonda eeldused ja võimalused elanike arvu kasvuks, luues selleks atraktiivse elukeskkonna ja eeldusi töö­kohtade loomiseks; samuti baasvõimalustega ettevõtlus­piirkondi ja külastuskeskkonna jaoks läbimõeldud ja kergesti arusaadava avaliku ruumi.
Esimene omataoline
Tegu on valdkondliku ja piirkondliku arengukavaga, mis on Hiiumaa valla arengukava üks osa ning kujutab endast pikemaajalist visiooni Kõrges­saare osavalla arenguks oluliste eelduste loomiseks.
Ühtlasi on see Pielbergi kinnitusel osavallavanema ja osavallakogu töödokument, mille järgi saab süsteemselt ja järjekorras töid ette võtta nii praegu kui edaspidi.
Tegevuskava järgmiseks kaheksaks aastaks seab prioriteedid, mida rahastatakse Kõrgessaare programmi rahastusmeetmest, osavalla eelarvest ja kuhu esitatakse ka erinevaid projektitaotlusi. Kava toob välja tegevused, mida programmi toel teha saab, nagu näiteks avalikes huvides olevate objektide projekteerimine, detail­planeeringud, tasuvus­analüüsid jms. See peab tagama pikemaajalise visiooni elluviimise järje­pidevuse.
Arengustrateegia koostamise ja elluviimise eest vastutab Kõrgessaare osavalla vanem, kes esitles volikogu istungil ka ajakava. Selle järgi peab esmane töödokumendi mustand olema valmis mai lõpuks, avalik väljapanek ja kaasamiskoosolekud kestavad juunist augustini, et ka meie sõbrad-suvekülalised ja suve­hiidlased saaksid arengute planeerimisel kaasa rääkida. Valmima peab arengustrateegia septembriks ja siis tuleb volikogul see kinnitada.
Arengukava koostamiseks moodustatakse töörühm, kuhu kaasatakse lisaks vallavalitsusele, osavalla valitsusele ja osavallakogule Kõrgessaare piirkonna aktiivseid inimesi. Avaliku väljapaneku kaudu ja avalikel koosolekutel on võimalus kaasa rääkida kõigil vallakodanikel.
Sotsiaaldemokraatlik erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond sõlmisid 2021. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste järel koalitsioonilepingu Hiiumaa valla juhtimiseks aastatel 2021–2025. Ühe punktina on koalitsioonileppes kirjas Kõrges­saare arengu­programm. Tegemist on
valimis­liidu Ühine Hiiumaa välja käidud ideega, millega tulid kaasa ka koalitsioonipartnerid.

Veel lugemist: