Connect with us

Uudised

Kas lammutada põhikool?

Hiiu vallavalitsus on algatanud arutelu, kas lisada Kärdla põhikooli hoonetekompleks haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu korrastamise investeeringute kavasse ja ehitada uus kool nagu seda tehti kooli gümnaasiumiosaga. Otsustamisega on kiire.
Avatud on ettepanekute voor, mille põhjal pannakse kokku põhikoolivõrgu korrastamise meetme investeeringute kava kuni aastani 2020.
Kuna Hiiumaa laste arv prognoosi järgi kahaneb ja kehvas seisus on ka Kärdla põhikooli hooned, käibki praegu arutelu, kas lammutada vanad hooned ning nelja hoone asemele ehitada riigi toetusega uus, kaasaegne ja väiksem koolihoone. Või siis renoveerida olemasolev koolihoone ja söökla.
Volikogu lauale jõuab eelnõu ettepanekute esitamiseks ja omafinantseeringu tagamiseks juba 21. septembril. Kui volikogu nii otsustab, on investeeringu ettepanek kavas ministeeriumile esitada 2. oktoobril.
Vastuolus arengukavaga?
Hiiu vallavolikogu liige Georg Linkov leiab, et arutelu algatades vastandab vallavalitsus lapsed ja pensionärid ehk uue põhikoolihoone ehitus lükkaks teadmatusse kaugusse arengukava praeguse prioriteedi, uue sotsiaalkeskuse väljaehitamise.
Vallavanem Reili Rand ütles, et arengukava prioriteete ei muudeta ja selleks on jätkuvalt uue sotsiaal­keskuse ehitamine.
“Georg Linkovi soov vastandada sotsiaalkeskuse ja kooli arendusplaane on pahatahtlik ja kantud soovist elanikke omavahel tülli ajada,” tõrjus Rand süüdistuse, lisades, et vallavalitsus peab oluliseks kõiki vallaelanikke ning töö sotsiaalkeskuse rajamiseks käib endiselt.
Linkovi teine etteheide on, et vallavalitsus ei arvesta olemasoleva arengukavaga.
Hiiu valla arengukavas on eesmärgiks Kärdla põhikooli hoone õpikeskkonna parendamine seoses Hiiumaa riigigümnaasiumi ehitamisega. “Sõnastus on jätnud võimalused õppekeskkonna parendamiseks võimalikult lahtiseks. Seetõttu olemegi vallavalitsusega täna teadaoleva info ning võimaluste piires tutvustanud volikogu komisjonile kahte võimalikku lahendust,” selgitas vallavanem.
Veel juhib Linkov tähele­panu, et täiendavaid tegevusi saab planeerida ja prioriteete ümber vaadata ainult avalikkust ja kogukonda kaasates.
“On selge, et Linkov soovib oma arvamusavaldusega vallavalitsuse tööd näidata endale soovitud valguses. Rõhutan veelkord, et täna laual olevad valikud on arengukavaga kooskõlas,” ei nõustu Rand kriitikaga.
Kaks varianti
Vallavalitsus esitab voli­kogule arutamiseks kaks varianti. Esimene näeb ette ehitada uus ja väiksem, kuid kaasaegne energiatõhus koolimaja kogupinnaga u 2400 ruutmeetrit. Plussideks oleks seejuures kaasaegne õppekeskkond ja kulude kokkuhoid u 40 000 eurot aastas. Teine variant sisaldaks õppekorpuse, sh söökla põhjalikku renoveerimist.
Esimesel juhul oleks tööde kogumaksumus ligi 4 miljonit eurot, teisel juhul 954 000 eurot. Omafinantseeringu maksumus oleks esimesel juhul 600 000 eurot, teisel 143 000 eurot.
Koolivõrgu korrastamise meetmest toetatakse olemas­oleva õppehoone rekonstrueerimist või vana õppe­hoone lammutamist ja uue ehitamist, aga ka õppehoone sisustamist. Paraku ei ole ehitise hooldusremont, mida teine variant sisuliselt on, antud meetmest abikõlbulik. Ka jääks õppetegevuseks kasutatav kogupind samaks olukorras, kus õpilaste arv väheneb ja kooli ülalpidamiskulud jäävad samaks.
Pinda kaks korda enam
Põhikooli praegusesse hoonete­kompleksi Kärdlas Uuel tänaval kuuluvad kooli­maja, teabemaja, tööõpetuse maja ja käsitöömaja. Koolimaja kõrvale kerkinud riigigümnaasiumi ehituse eelanalüüsi tulemusel ja ehituse käigus sai kinnitust, et 1970tel ehitatud põhikooli hoone on amortiseerunud, ei vasta kaasaja nõuetele ning vajaks täiendavaid investeeringuid. Nii leiti, et fassaad on kehvasti soojustatud, klassiruumides puudub soe vesi, küttesüsteem on amortiseerunud.
Statistikaameti prognoosi järgi on saare 5–19aastaste õpilaste arv kiiresti vähenemas. Kui 2012. aastal oli neid 1376, siis 2030. aasta prognoos on 848 ja 2040. aastaks võib õpilasi olla vaid 644.
Arvestades rahvastikuprognoosi, õpilaste rännet, kaasava hariduse kontseptsiooni, uuenevat õpikäsitlust ning haridus- ja teadusministeeriumi välja pakutud kooli ruumimudelit, on välja arvestatud, et Kärdla põhikooli jaoks oleks kõige sobilikum 2400 ruutmeetrise kogu­pinnaga koolimaja. Praegu on koolil pinda 4400 ruutmeetrit ehk ligi kaks korda enam.

Veel lugemist:

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Taskuhääling

Hiiumaal toimub neil päevil 16 riigi osalusel miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2024. Miinijahtimisest ja mereväest rääkis köik jütud ära Eesti Mereväe miinisõja divisjoni ülem Ott...

Huudised

Eelmisel nädalal Kõrgessaares Utoopia Nr 9 külalistemajas avastatud vargus lahenes tänu vihjetele ja pühapäeva hommikul jõudis Toivo Pildi teos Utoopi seinale tagasi. “Pilt oli...

Uudised

Nelja Nurga Galeriis avati 4. aprillil Maret Kukkuri esimene isikunäitus “Fragmendid“. Näitus koosneb Itaalias veedetud aastate (2017–2022)  jooksul tehtud kahekümnest  fotost, mis on temaatiliselt...