Connect with us

Uudised

Investeerimistoetusi nii talunikele kui turismiettevõtjatele

Peale pealkirjas mainitute saavad LEADER programmi toetusi taotleda teisedki Hiiumaal tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE), kelle tegevus mitmekesistab maamajandust ja -elu.
Selleks et kaasa rääkida strateegia kujundamises, tule järgmisele strateegiaseminarile Kärdlas Tuuru-majas 17. veebruaril kl 16. Võtame üksipulgi läbi strateegia meetmed ja vaatame, kas need sobivad järgmiseks viieks aastaks Hiiu maakonna arendamiseks.
3. veebruari strateegiaseminaril arutasime Euroopa Liidu maaeluarengu määruse artikleid, mida oleks võimalik meie strateegias kasutada.  Lõpptulemusena ei jäänudki neid “sõelale” ülemäära palju. Koondina moodustuvad artiklitest ja prioriteetidest Maaelu arengukava (MAK) 2020 meetmed ja allmeetmed, millede lahtimõtestamist oodatakse ka meilt.
Artikkel 14: Teadmussiire ja teavitus. See artikkel moodustab MAK meetme 1, millest Koostöökogu strateegiasse sobivad allmeetmed 1.1 ja 1.3. Erinevus eelmise perioodiga on, et sellest meetmest saab toetust taotleda koolituse osutaja, suunitlusega põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektori töötajatele ja muudele ettevõtjatele, kes tegutsevad maapiirkondades VKEdena.
Artikkel 17: Investeeringud materiaalsesse varasse, mis hõlmab MAK meedet 4. Sellest plaanib koostöökogu strateegias rakendada allmeetmeid 4.1 ja 4.2. Need on investeeringud põllumajanduslikesse majapidamistesse ja toetus põllumajandustoodete töötlemisse, turustamisse ja/või arendamisse
Artikkel 19: Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng moodustab MAK meetme 6 meile sobivate allmeetmetega 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Siin räägime põllumajandusliku ettevõtlusega alustamisest ja investeeringutest mittepõllumajanduslike tegevuste loomisesse ja arendamisse.
Artikkel 20: Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades on MAK meede 7. Koostöökogu strateegiasse lähevad sisse allmeetmed 7.2 kuni 7.8. Toetust saavad investeeringud igat liiki väikeinfrastruktuuri, sealhulgas lairibaühendus, kohalike põhiteenuste (sh vaba aja tegevused ja kultuur) loomisse; puhkemajanduse infrastruktuuri; uuringud ja investeeringud kultuuri- ja looduspärandi säilitamisse ja elukvaliteedi parandamiseks.
Artikkel 21: Investeeringud metsade arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse MAK meetmest 8 sobib meile allmeede 8.6: investeeringud metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste töötlemisse, mobiliseerimisse ja turustamisse.
Artikkel 35: Koostöö on MAK meede 16, mille alameetmed 16.1 ja 16.8 me kasutusele ei võta, ülejäänud küll. Meede 16 on avar maaelu arendamise meede, mille allmeetmed käsitlevad igakülgset koostööd uute toodete ja innovatsiooni vallas; tervishoiu, sotsiaalse lõimimise, kogukonna toetatud põllumajanduse ning keskkonna- ja toitumisalase haridust; lühikest tarneahelat ja turundust jne.
Eelpoolmainitud MAK meetmed on esialgse kava kohaselt sobitatud Hiidlaste Koostöökogu strateegia nelja meetmesse, mida me arutame 17. veebruaril. Ole kohal! Loe materjale  http://www.kogu.hiiumaa.ee/ alalink Strateegia.
REET KOKOVKIN
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu tegevuskeskuse juhataja

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...