Jälgi meid

Uudised

Huvigruppide esindajad valiti ära, kuid huvi jäi kesiseks

Kati Kukk
Eelmisel nädalal toimunud valimiste tulemusel selgusid uute osavallakogude 25 liiget, kellele 175 valijat andsid oma hääle.
Reedel kella poole seitsmeks õhtul olid kõigis Hiiumaa osavaldades läbi viidud osavallakogude liikmete valimised, tulemused teada ja häältelugemise protokollid vormistatud.
Kandidaate oli viie osavalla peale 68, huvigruppide esindajaks valiti neist 25 – nimed on näha all olevas lisas.
Lisaks nüüd valitud huvigruppide esindajatele kuuluvad seitsmeliikmelistesse osavallakogudesse oktoobris kohalike omavalitsuse volikogude valimistel kaks kõige rohkem hääli saanud kandidaati. Kõigi osavalla­kogu liikmete puhul on eelduseks, et nende elukoht rahvastiku­registri järgi on osavalla piires. Osavalla­kogude koosseisu kinnitab valla volikogu ning selle volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.
Mandaat kohustab
Kõigis osavaldades valimiskomisjoni juhtinud Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja toonitas, et inimene, kes on valijatelt saanud mandaadi, on oma otsustes ja käitumises vaba, kuid kui ta ei esinda nende huve, siis kaob usaldus. Kuidas seda ennetada?
“Esindajat saab suunata teda valinud kogukond temaga suheldes, paludes teha ülevaateid ja n-ö utsitada teda arvamust vahendama, kui ta seda ise mingil põhjusel ei taipa teha,” andis Tasuja nõu.
Tema sõnul peaks osavallakogu liige ideaaljuhul tähendama seda, et selle inimese kaudu liigub info n-ö üles ja alla. Tasuja tõi näite hoolekogude esindajate kohta, kes peaks võtma hoole­kogu koosolekult osavalda laiemalt puudutavad teemad osavallakogusse ja vastu­pidi – viima sealt koosolekult infot hoolekogu koosolekule ja seda jagama.
“See on palju inimeses endas kinni, kuivõrd ta oma rolli tunnetab ja kas ta näeb ennast rohkem iseenda või sihtgrupi esindajana,” sõnas ta.
Esmalt valiti eakate esindaja
Valimine toimus igas osa­vallas vastavalt varem välja­kuulutatud ajakavale erineval nädalapäeval, alates kell 14 eakate esindaja valimisega. Käinas tuli selleks ajaks kohale viis valijat – kõik olid MTÜ Hiiu Kaarel ja Leena liikmed, kes lisaks kuulusid ka Hiiumaa pensionäride liidu Käina osakonda. Küsimusele, kuidas nende hääl kandidaadiks seatud Hannes Maaselini jõuab, vastasid nad, et muidugi mõista saavad nad temaga kokku. “Tal on nüüd meie ametlik mandaat,” ütles üks sõnakam naine.
Tund hiljem valiti noorte esindaja, seejärel hoolekogu esindaja, ettevõtjate esindaja ning viimaks, algusega kell 18 kodanikuühenduste ja/või külavanemate esindaja.
Kärdla, Emmaste ja Püha­lepa osavallakogu käis valimas igas veidi üle 40 valija, Käinas tuli kohale 27 ja Kõrges­saares 19 inimest.
Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg, kes oli Käinas valimiskomisjoni liige, kommenteeris valimistest osavõttu: “See, kui mitu inimest valimas käis ja kas
protseduur on nii- või naapidi, ei muuda põhilist – avalikult väljakuulutatud protsessis oli kõigil võimalik kandidaate esitada ning nendest, keskmisest aktiivsematest inimestest moodustunud rühm, mis on läbilõige kogukonnast, töötab hästi nõukojana, mida osavallakogu ju on.”
Jõpiselja sõnul arvestavad osavallakogu liikmed eelarvet, mis on osavalla kasutada ja arutavad läbi väikeinvesteeringud, aga ka strateegilisemad plaanid, millega peaks tegelema ja mis tuleb edasi viia volikogu tasemele – arengukavasse ja strateegiasse. Kogu on ka kanal, mille kaudu temani on jõudnud eri kantides elavate inimeste soove, aga ka märkusi mõne asutuse töö kohta.
Kartust, et osavallakogu liige esmalt n-ö omaenda või oma küla asja ajab, Jõpiselg kuigi põhjendatuks ei pea. Ta on täheldanud, et inimesed võtavad omaks uue rolli, kui nad asuvad teisi esindama ning oskavad siis näha kaugemale isiklikest huvidest. “Osavallavanem jääb lõpuks vastutama, ning tema asi on märgata, kui arutelu kipub olema kallutatud.”
Kuuel valitul teine ring
Eelmisel nädalal valitud Emmaste ja Kõrgessaare osavalla huvigruppide esindajad asuvad  osavallakogu liikme rolli esmakordselt. Kärdlas on varasem kogemus osavalla­kogu tööst eelmises koosseisus ettevõtjate esindajaks olnud Martin Kagadzel, kes osutus ka seekord valituks ettevõtjate esindajana. Pühalepa osavalla­kogus on samuti üks liige, kes varem osales –
Maria Remmelkoor oli eelmisel korral noorte, sel korral hoolekogude esindaja.
Seevastu Käinas on neljal uuel liikmel kogemus varasemast. Eha Brikker on teist korda valitud ette­võtjate esindajaks, kusjuures
varem täitis ta ka kogu esimehe ülesandeid. Uuesti – liisuheitmisega – on valitud kodanikeühenduste/külavanemate esindaja Ester Tammis. Hannes Maasel osales varem töös Hiiumaa vallavolikogu liikmena, nüüd esindab ta eakaid. Anna Lipp oli noorte, edaspidi aga hoole­kogude esindaja.
Enim kandidaate esitasid kodanikeühendused
Kõige rohkem kandidaate – 20 – esitati kodanikuühenduste esindaja kohtadele. Teiste piirkondadega võrreldes kerkis esile Käina, kus oli üles seatud 6 kandidaati – see oli kõige laiem valik nendel valimistel. Seal selguski lõpptulemus liisuheitmisega, valituks osutus Ester Tammis.
Tammis ütles pärast tulemuste teadasaamist, et näeb tööpõldu palju laiemalt kui esimesel korral osavalla­kogus alustades. “Vaja on jätkuvalt leida ja toetada inimesi, kes kohapeal koondavad enda ümber mõttekaaslasi ja tegutsevad piirkonna arengu heaks,” rääkis ta ja loetles: “Külavanemate idee vajab elluviimist, kogukonna­teenused edasiarendamist, info­vahetus parandamist.”
Ettevõtjate esindajaid sai valida 15 kandidaadi vahel. Kui teistes osavaldades oli kandidaate kolm ja rohkem, siis Käinas oli esitatud üks kandidaat.
Eha Brikkeri sõnul oli talle üllatav, et ettevõtjate poolt oli Käinas seatud üles üksnes tema kandidatuur. “Omavalitsusel ja ettevõtjatel on ühishuve küll,” ütles ta ja täpsustas – need on esma­joones seotud infrastruktuuri korrasoleku ja parandamisega. “Kuigi osavallakogul on nõuandev roll eeskätt piirkondlikes küsimustes, ei saa igapäevaste teemade kõrval n-ö suurt pilti unustada,” märkis ta eelmises osavallakogus töötamise kogemusele toetudes.
Üks kandidaat oli üles seatud ka Käina ning Kõrgessaare eakate esindaja kohale – vastavalt Hannes Maasel ja Ludmilla Träder. Mujal oli 65+ kandidaate kaks-kolm, saare peale kokku kümme. Kärdlas selgus eakate esindaja kahe võrdse arvu hääli saanud kandidaadi vahel liisuheitmisega – Elle Üksiku kasuks.
Valimisrekord sündis Emmastes, kus Mati Nursile anti 18 häält, mis oli suurim häältesaak ja ühtlasi suurim valijate arv piirkondade ja huvigruppide lõikes.
Äraspidine rekord tekkis noorte esindajate valimisel – kandideerimas oli 14 kuni 26 aastast isikut, kuid neid käis valimas kõige väiksem hulk valijaid, vaid 16 – iga kandidaadi kohta u üks valija.
Kui Kärdlas tõi enim valijaid kohale ettevõtjate esindaja valimine, siis Pühalepas ja Emmastes pakkus enim huvi eakate, Kõrgessaares ja Käinas hoolekogu esindaja valimine.

Emmaste osavallakogus esindab
eakaid Mati Nurs (18/18)
ettevõtjaid Evelin Lehtsaar (7/11)
hoolekogusid Rait Ots (3/4)
kodanikeühendusi Hindrek Jõesaar (3/6)
noori Joosep Niit (2/2)
Kõrgessaare osavalla­kogus esindab
eakaid Ludmilla Träder (2/2)
ettevõtjaid Peep Lillemägi (1/1)
hoolekogusid Silja Laid (4/7)
kodanikeühendusi Niels-Peter Rattiste (3/4)
noori Vivian Tülp (4/5)
Kärdla osavallakogus esindab
eakaid Elle Üksik (3/6)
ettevõtjaid Martin Kagadze (7/15)
hoolekogusid Ave Vohu (7/8)
kodanikeühendusi Meelis
Pielberg (9/14)
noori Elis Tisler (1/1)
Pühalepa osavallakogus esindab
eakaid Lea Tamjärv (12/16)
ettevõtjaid Aivo Pere (7/11)
hoolekogusid Maria Remmelkoor (7/7)
kodanikeühendusi Ille Kivistu (2/3)
noori Getlin Juhe (5/5)
Käina osavallakogus esindab
eakaid Hannes Maasel (5/5)
ettevõtjaid Eha Brikker (4/4)
hoolekogusid Anna Lipp (7/8)
kodanikeühendusi Ester
Tammis (3/7)
noori Elis Uusoja (1/3*)

*Esialgu valituks osutunud kandidaat loobus, kuna valiti hoolekogu esindajaks)

Veel lugemist: