Connect with us

Uudised

Emmaste esitas kaebuse liiga vara

Tallinna halduskohus tagastas Emmaste valla kaebuse Hiiu maavanema korralduse õigusvastaseks tunnistamise ja tühistamise nõudes kuna vallal puudus planeeringu selles etapis kaebeõigus.
5. detsembril teele saadetud kaebuses palus Emmaste vald kohtul kontrollida Hiiu maavanema Riho Rahuoja korralduses sisalduvate kaalutluste õiguspärasust ja proportsionaalsust.
Eelnimetatud, 21. novembri korraldusega võttis maavanem vastu Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on määrata avaliku planeerimisprotsessi käigus Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused, sh ka meretuuleparkide võimalikud asukohad.
Emmaste vald vaidlustas planeeringu selle osa, mis puudutab tuulegeneraatorite asukohavalikut, sh tuuleparkideks planeeritava ala PT7, mis asub Mardihansu lahes, aga ka trendide ja suundumuste analüüsi tuuleenergeetikas, nõutavate kooskõlastuste olemasolu, ja planeeringu elluviimise kava.
Ühes kaebusega esitas vald kohtule ka esialgse õiguskaitse taotluse, millega sooviti peatada planeeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)aruande avalik väljapanek.
Kaebeõigus puudub
Tagastamisotsuse kaaskirjas selgitab kohus, et planeeringu kehtestamise otsuse võib vaidlustada iga isik, sh ka kohalik omavalitsus ühe kuu jooksul arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama planeeringu kehtestamises. Antud juhul aga vaidlustas Emmaste vallavolikogu planeeringu vastuvõtmise korraldust, mis on planeerimismenetluse vaheotsus, mitte kehtestav otsus. Seega leidis kohus, et kaebajal st Emmaste vallal puudub antud asjas kaebeõigus ja kaebus tuleb tagastada.
Ka maavanem selgitas eelmises Hiiu Lehes, et planeeringu vastuvõtmine on planeeringuprotsessi üks etappe, mitte haldusmenetluse otsus.
Kooskõlastamata jätmine siduv
Kohus selgitab, et planeeringuseadusega ei nähta ette mehhanismi takistamaks planeeringumenetluse koostamist ja selle vastuvõtmist juhul, kui kohalik omavalitsus ei anna maakonnaplaneeringule küsitud kooskõlastust. Vastupidi, positiivse kooskõlastamise kõrval on võimalik ka negatiivne kooskõlastus, s.o kooskõlastamata jätmine.
Negatiivne kooskõlastus on planeeringu koostamise korraldajale, antud juhul Hiiu maavalitsusele siduv planeeringulahenduse samal kujul kehtestamise üle otsustamisel, ent ei kujuta endast planeeringu vastuvõtmise keeldu.
Kohus viitab, et kaebajal on võimalik planeeringulahendusele esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid kaitsta siseministeeriumi poolt maakonnaplaneeringu üle teostatavas järelevalvemenetluses osaledes.
“Käesolevas planeerimismenetluses tooks kaebaja keeldumine positiivse kooskõlastuse andmisest vältimatult kaasa planeeringu mittekehtestamise,” seisab kirjas. “Kui maavanem planeeringu kõigele vaatamata siiski kehtestab, on kaebajal võimalik kohtu poole pöörduda juba planeerimisseaduse § 26 lõike 1 alusel ning vaidlustada kehtestamise otsus ka avalike huvide kaitse motiividel.”
Avalikustamine jätkub
Kuna kaebus tagastati kaebeõiguse puudumise tõttu, jättis kohus ka esialgse õiguskaitse taotluse läbi vaatamata ning Hiiu maakonna merealade planeeringu avalikustamine jätkub.
Merealade planeeringule ja selle KSH aruande eelnõule saab kuni 6. jaanuarini esitada ettepanekuid ja küsimusi. Need tuleb saata kirjalikult Hiiu maavalitsusele.
Merealade maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu algab teisipäeval, 10. veebruaril kell 16 maavalitsuse saalis Kärdlas, Leigri väljak 5.

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...