Jälgi meid

UUDISED

Püügipiirangud Hiiumaa rannikumeres

repro
Keskkonnainspektsioon juhib kalurite ja harrastuskalastajate tähelepanu äsja kehtima hakanud ajutistele püügi­piirangutele, mis on mõeldud merisiia kaitseks ja millega tuleb sügisesel püügil arvestada.
Nimelt hakkas 10. oktoobrist kehtima keskkonnaministri määruse “Ajutised kalapüügi­kitsendused ja agariku­püügi ala Lääne­merel 2020. aastal” uus redaktsioon, mille para­grahv 1 lg 3 puudutab otseselt Hiiumaa rannikumerd. Soonlepa lahes Kaevatsi laiu lõunatippu ja Saarnaki laiu lõunatippu ning Õunaku lahes Kassari saare lõunatippu ühendavate sirgete ja rannajoone vahelisel alal on keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 90 mm, 10. oktoobrist 30. novembrini.
Lisaks eeltoodule jääb kehtima kalapüügieeskirja § 22 lg 3 p 9, mis keelab kalapüügi Talislaiu lõunatippu, Saarnaki laiu põhjatippu ja Salinõmme sadamat ühendavate sirgete ja rannajoone vahelisel alal 10. oktoobrist 20. novembrini. Ajutistes püügikitsendustes ja kala­püügieeskirjas on välja toodud eelpool kirjeldatud punktide koordinaadid, mis oleks mõistlik kanda GPS või muudesse navigeerimis­seadmetesse, et vältida pahuksisse sattumist kehtiva korraga. Juuresoleval kaardil on välja toodud piirangualad, millest peaksid kalapüüdjad lähtuma.
Paneme kalapüüdjatele südamele, et merisiia järelkasvu säilitamise eesmärgil tuleb kinni pidada kehtestatud alammõõdust, mis on 35 cm (L) ninamiku tipust kuni sabauime lõpuni või 30 cm (l) ninamiku tipust kuni sabakiirte lõpuni. Kala on mõõduline, kui vähemalt üks mõõtudest on võrdne või ületab seda. Suhtugem vastutustundega paranenud siiavarudesse ja proovime anda parima, et siiga jätkuks ka järgmistele põlvkondadele.
Hiiumaal on väga popu­laarseks muutunud nn tonkaga lesta püüdmine, mis on kujunemas täiesti omaette turismiliigiks ja millest võivad saada kasu meie majutus­ettevõtted. Enne lestapüügile suundumist tuleks aga kindlasti üle vaadata, et püügiõigus oleks kehtiv ja erisoodustust tõendav dokument kaasas. Korraga võib kasutada kuni kolme püügivahendit ja lesta alammõõt on 18 cm (L).
Kui kellelgi on soovi kasutada kalapüügiks nakke­võrku, siis vajaliku püügi­õiguse saab vormistada hõlpsasti läbi pilet.ee. Kuid enne kalapüüki nakkevõrguga peab ennast kindlasti kurssi viima nõuetega, mis sellise kalapüügiviisiga kaasas käivad (lipud, märgistused ja nakkevõrgu pikkus 70 m jne). Peale püügiperioodi (nakkevõrguga) lõppu tuleb kindlasti esitada püügiaruanne, sest muidu võib probleeme tekkida uue loa taotlemisega.
Tuleb ka meeles pidada, et mootorsõidukiga sõitmine väljaspool teid ja radu ei ole aktsepteeritav (v.a veesõidukite veeskamiseks). Sõidukid tuleb parkida parklasse või kui seda ei ole, siis võimalikult tee serva. Mõned sammud looduses ei käi vast kellelegi üle jõu. Samuti tuleb meeles pidada, et telkida tohib ainult selleks ettenähtud kohtades.
Üldiselt võib Hiiumaa kalureid ja harrastuskalastajaid kiita, sest reegleid teatakse ja nendest peetakse ka kinni. Kui kellelgi jääb looduses liikudes midagi ebaseaduslikku silma või on teadmisi vajaka, võib julgelt helistada keskkonnainfo numbrile 1313.

Viljar Varblane
Keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo
juhtivinspektor

Veel lugemist: