Jälgi meid

UUDISED

Õunaku ja Soonlepa lahes on siia kudeajal kalapüügikeelualad

KESKKONNAAMET
Siigade kudemise kaitseks on Õunaku ja Soonlepa lahes moodustatud kolm ristküliku­kujulist keelu­ala, kus ajavahemikul 10. oktoobrist kuni 30. novembrini on igasugune kalapüük keelatud.
Mujal võib nendes lahtedes kala selles ajavahemikus püüda, aga kui kasutatakse nakke- või raamvõrke, peab silmasuurus olema vähemalt 90 mm või suurem.
Selleks, et siia kudemist ja selle läbi ka uut kalapõlvkonda kaitsta, on kudeaegsel keeluajal 10. oktoobrist kuni novembri lõpuni Õunaku ja Soonlepa laht keskkonna­inspektorite teravdatud tähele­panu all.
Kalamehed saavad omakorda kalavarude kasvule kaasa aidata, kui hoiduvad keelualasse sattumast ning jälgivad, et püügivahendid kudeaja nõudmistele vastaksid. Hea võimalus selleks on, kui sisestada infokastis toodud koordinaadid GPS seadmesse või jälgida keeluala piire Kalanduse teabekeskuse kaardi­rakendusest (kalateave.ee või https://pump.reach-u.com/kalandus/public/).
Merisiia alammõõt (pikkus ninamiku tipust kuni sabauime lõpuni) on 35 cm ning alamõõdulise kala kaaspüük merisiia mõõduliste isendite saagist on kaalu järgi lubatud kuni 5 protsenti mõrdade ja kurnpüünistega püügil või kuni 8 protsenti nakkepüünistega püügil.
Püügi eest keelatud kohas, keeluajal või keelatud viisil võib trahvida kuni 1200 euroga. Lisaks trahvile tuleb röövpüüdjal hüvitada keskkonnale tekitatud kahju. Keeluajal, keelatud kohas või alamõõdulise kala püüdmise korral korrutatakse tekitatud keskkonnakahju viiega.
Keelualade koordinaadid
• Vastavalt kalapüügieeskirja § 22 lg 3 p 7: igasugune kala­püük on 10. oktoobrist 30. novembrini keelatud Õunaku lahes alal, mis on piiratud geograafilisi punkte 58°49.191’N, 22°55.197’E; 58°49.191’N, 22°56.070’E; 58°48.161’N, 22°56.070’E ja 58°48.161’N, 22°55.197’E ühendavatest mõttelistest sirgjoontest moodustunud ristkülikuga ning Soonlepa lahes alal, mis on piiratud geograafilisi punkte 58°50.214’N, 22°59.188’E; 58°50.214’N, 22°59.426’E; 58°50.065’N, 22°59.426’E ja 58°50.065’N, 22°59.188’E ühendavatest mõttelistest sirgjoontest moodustunud ristkülikuga; samuti Soonlepa lahes alal, mis on piiratud geograafilisi punkte 58°49.471’ N, 23°1.955’E; 58°49.471’N, 23°2.249’E; 58°49.249’N, 23°2.249’E ja 58°49.249’N, 23°1.955’E ühendavatest mõttelistest sirgjoontest moodustunud ristkülikuga.
Keelualad on kaardil märgitud ristkülikutena.
• Keskkonnaministri määruse nr 37 “Ajutised kalapüügi­kitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2021. aastal” § 1: 10. oktoobrist kuni 30. no-
vembrini on Soonlepa lahes Kaevatsi laiu lõunatippu (58°48.369’ N, 23°3.852’ E) ja Saarnaki laiu lõunatippu (58°47.357’ N, 23°0.561’ E) ning Õunaku lahes Kassari saare lõunatippu (58°46.559’ N, 22°52.998’ E) ühendavate sirgete ja rannajoone vahelisel alal keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 90 mm. Piiranguala mere­poolne piir on kaardil näidatud joonena, mis ulatub Kaevatsi laiu lõunatipust Saarnaki laiu lõunatipuni ja sealt Taguküla laiu lõunatipuni.

Keskkonnaameti Hiiumaa
järelevalvebüroo

Veel lugemist: