Jälgi meid

TERVIS

Hiiumaal kõige vähem igapäevasuitsetajaid

“Maakonna tervise ja heaolu näitajate ülevaatest” selgub mõneti üllatuslikult, et Hiiumaal on Eesti madalaim igapäevasuitsetajate osakaal elanikkonnas.
Tervise arengu instituudi, sotsiaalministeeriumi ja statistikaameti koostöös valminud ülevaatest selgub, et Hiiumaa on veel üsna mitme positiivse näitaja poolest Eestis esirinnas.
Kõige-kõige kogu Eestis
Hiiumaal on Eesti madalaim õnnetussurmade kordaja, kõrgeim tööealiste ravikindlustatuse ja madalaim isikuvastaste kuritegude tase.
Eesti madalaim on haigestumus hepatiitidesse, tuberkuloosi ja seksuaalsel teel levivatesse haigustesse. Siin on ka madalaim laste suremus – viimasel kolmel aastal pole registreeritud ühtegi surmajuhtumit.
Väljakutsena märgib uuring, et Hiiu maakonnas on Eesti kõige madalam laste ja noorte osakaal maakonna rahvastikust ning negatiivne loomulik iive.
Plussid
Hiiumaa positiivsete arengutena nimetatakse veel Eesti keskmisest madalamat tervisekaotust ja teismeliste raseduste näitajat.
Selgituseks: mõiste “tervisekaotus” kirjeldab lõhet rahvastiku parima võimaliku ja tegeliku terviseseisundi vahel. Tervisekaotuse arvutamise aluseks on haigestumuse ja suremuse statistika, peale selle võetakse arvesse ka põetava haiguse raskust ning inimese vanust surma hetkel.
Miinused
Hiiumaa negatiivsed näitajad on Eesti keskmisest kõrgem suhtelise vaesuse määr ja oluliselt madalam brutopalk: Hiiumaal 629 eurot, Eestis keskmine on 792 eurot ja väikseim keskmine 594 eurot.
Ka on Hiiumaal Eesti keskmisest kõrgem nende elanike osakaal, kelle igapäevane toimetulek on tervise tõttu piiratud.
Miinuseks on, et hiidlased surevad liiga vara, enne 65. eluaastat, samuti on siin Eesti keskmisest kõrgem suremus vereringeelundkonna haigustesse.
Keskmisest kõrgem on ka haigestumus puukborrelioosi ja puukentsefaliiti. Lisatud graafikutest selgub, et nii nagu Saaremaalgi, hüppas puukborrelioosi nakatumisi näitav graafik kõrgustesse 2005. aastal, ainult nakatunute suhtarv 1000 elaniku kohta erineb: Hiiumaal oli see 2010. aastal 1178,1 Saaremaal 1346,4(!). Võrdluseks, et kogu Eestis on see vaid 128,4 haigestunut 1000 elaniku kohta.
Uuringust selgub ka, et Hiiu saare kõigis omavalitsustes on viimase kümne aasta (2001–2010) rändesaldo negatiivne, st välja rändab rohkem elanikke kui sisse. Kõige suurem, -340 elanikku oli see Kärdlas, kõige väiksem, -72 Emmastes.
Ka naabrite pealinnades on kümne aasta rändesaldod valdavalt negatiivsed: Kuressaares -1305 ja Haapsalus -1094. Kuid üllatus, üllatus, positiivne on rändesaldo läänenaabrite juures Vormsi (89), Ridala (86) ja Noarootsi vallas (57).
Naabrite kõige-kõige näitajad
Läänemaa miinusteks on Eesti kõrgeim isikuvastaste kuritegude näitaja ja madalaim perearstide arv elaniku kohta.
Plusspoolel märgitakse, et Läänemaal on Eesti madalaim ülekaaluliste täiskasvanute osakaal. Kahjuks on seal kiiresti kasvamas ülekaaluliste koolilaste arv.
Saaremaal on Eesti madalaim tervisekaotus ja madalaim teismeliste raseduste näitaja, aga ka Eesti kõrgeim haigestumus puukborrelioosi ja puukentsefaliiti.
Koostatud ülevaate täispikkuses leiab aadressilt www.terviseinfo.ee/maakonnatervis
Ülevaade võtab kokku valiku maakondade tervise- ja heaolunäitajatest. Koostajad märgivad, et selle koostamise eesmärgiks on esitada ühtsetel alustel arvutatud ja võrreldavaid tervisega seotud näitajaid ning aidata kaasa kohaliku tasandi tegevuste planeerimisele elanike tervise ja heaolu parandamiseks.

Veel lugemist: